Rajoitettu verovelvollisuus

Rajoitetusti verovelvollisia ovat ulkomailla asuvat ulkomaan kansalaiset. Jos ulkomaan kansalainen tulee Suomeen enintään 6 kuukaudeksi, hän pysyy edelleen rajoitetusti verovelvollisena.

Rajoitetusti verovelvollisia ovat myös sellaiset ulkomaille muuttaneet Suomen kansalaiset, joiden muuttovuodesta on kulunut kolme kalenterivuotta tai jotka sitä ennen ovat osoittaneet, että heillä ei enää ole olennaisia siteitä Suomeen. Olennaiset siteet muodostaa mm. Suomessa oleva perhe, asunto tai kiinteistö tai työskentely/liiketoiminta Suomessa tai kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan.

Mitä rajoitettu verovelvollisuus tarkoittaa?

Rajoitettu verovelvollisuus tarkoittaa, että henkilö on Suomessa verovelvollinen vain Suomesta saamastaan tulosta.

Rajoitetusti verovelvollisella palkan veroprosentti ei riipu tulojen suuruudesta, vaan on aina 35 % (15 % urheilijalla ja esiintyvällä taiteilijalla).

Voit vaatia, että Suomesta saamasi ansiotulot (osinkoja lukuun ottamatta) verotetaan progressiivisesti, lähdeverotuksen sijaan. Progressiivisen veroprosentin suuruuteen vaikuttaa vuoden kokonaistulojen ja menojen määrä. Vähennyksinä voidaan huomioida esimerkiksi asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset ja tulonhankkimiskulut. Myös asuinvaltiossasi verotettavat ansiotulot sekä näihin tuloihin kohdistuvat vähennykset huomioidaan. Suomi verottaa vain Suomesta saamiasi tuloja, mutta asuinvaltiossa saamasi veronalaiset tulot korottavat Suomesta saamiesi tulojen veroja.

Rajoitetusti verovelvollinen ei maksa Suomeen veroa korkotulosta, pörssiosakkeen luovutusvoitosta eikä yleensä ulkomaiselta työnantajalta saadusta palkasta. Jos rajoitetusti verovelvollinen työskentelee ulkomailla,  Suomi ei verota, ellei palkkaa ansaita suomalaisessa aluksessa tai suomalaisen julkisyhteisön palveluksessa.

Kansainväliset verosopimukset voivat rajoittaa Suomen verotusoikeutta. Esimerkiksi pohjoismaisessa verosopimuksessa on sovittu, että toisessa pohjoismaassa asuvan henkilön Suomesta saamasta osingosta peritään Suomessa veroa vain 15 % normaalin 30 %:n sijaan.