Skattekort

Du må ha skattekort når du arbeider i Finland for en finsk arbeidsgiver. Skattekortet er en anvisning fra skattemyndighetene til arbeidsgiveren, slik at arbeidsgiveren kan foreta riktig forskuddstrekk i lønnen. Leverer du ikke skattekortet til arbeidsgiveren, skal arbeidsgiveren trekke 60 prosent skatt av lønnen.

Hvordan får du skattekort?

Bor du i Finland, kan du søke om skattekort på MinSkatt eller per post. Andre som arbeider i Finland, må ta kontakt med skattekontoret og søke om skattekort. Du finner skjemaet for søknad om skattekort på skatt.fi/blanketter.

Kommer du til Finland for å arbeide i en periode på høyst seks måneder, får du et kildeskattekort i stedet for skattekort. Bor du i et EU/EØS-land eller i et land som Finland har skatteavtale med, kan du kreve at dine inntekter blir beskattet etter de vanlige progressive skattesatsene i stedet for etter reglene om kildeskatt. Dette vil si at dine inntekter blir beskattet på samme måte som for personer som bor i Finland. Progressiv beskatning innebærer at den endelige skattesatsen fastsettes på grunnlag av dine inntekter og dine fradrag i løpet av året. For å få en progressiv beskatning må du ta kontakt med skattekontoret og søke om et skattekort for begrenset skattepliktige.

Har du utenlandsk arbeidsgiver?

Arbeider du i Finland for en utenlandsk arbeidsgiver i Finland, er arbeidsgiveren ikke alltid pliktig til å trekke skatt av din lønn i Finland. Du må da ta kontakt med skattekontoret, for å få avklart om du skal betale forskuddsskatt.

Forskuddstrekk ved arbeid i et annet nordisk land og overføring av skatt (trekkavtalen)

Er du ansatt av en arbeidsgiver i det landet der du er bosatt, men du skal utføre arbeid i et annet nordisk land, skal din arbeidsgiver sende inn blankett NT 1 eller NT 2 til "Inkomstregistret" (fra 1. januar 2019). Dette skal gjøres for å sikre at det blir trukket skatt i riktig land. Blankett NT 1 skal brukes når du skal beskattes der du er bosatt, f.eks. når du oppholder deg høyst 183 dager i arbeidslandet. Blankett NT 2 skal brukes når du skal beskattes i arbeidslandet. Dette gjelder når du oppholder deg mer enn 183 dager i arbeidslandet, når din arbeidsgiver har fast driftssted i arbeidslandet og i visse land når det er tale om arbeidsutleie.

Du finner mer informasjon om "Inkomstregisteret" på inkomstregistret.fi.

I visse tilfeller kan skattemyndighetene overføre skatt mellom landene etter den såkalte trekkavtalen. Trekkavtalen innebærer at når det er trukket skatt på en lønnsinntekt i et nordisk land og det viser seg at inntekten skal beskattes i et annet nordisk land, så kan den skatt som er trukket overføres til det land som skal beskatte inntekten. Den skatten som er overført regnes alltid som betalt i rett tid slik at du ikke blir påført renter mv. på det beløp som er overført. Når det overførte beløp ikke fullt ut dekker skatten i den andre landet, må du selv betale resterende skatt og eventuelle renter mv. på den delen av skatten.