Bor du i et annet nordisk land og skal utføre arbeid i Finland som selvstendig næringsdrivende?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i Finland. Informasjonen gjelder bare den inntekt du har som selvstendig næringsdrivende.

Registrering i Finland

Når du skal arbeide i Finland som selvstendig næringsdrivende, må du ha et finsk personnummer om du:

- oppholder deg i Finland i mer enn seks måneder
- utfører arbeid på en byggeplass
- søker om å bli skattlagt etter de progressive skattesatsene
- registrerer deg i Merverdiavgiftsregisteret i Finland
- driver din virksomhet gjennom et fast driftssted i Finland

Du finner mer informasjon på vero.fi (En utländsk yrkesutövare i Finland).

Du skal registrere deg i "förskottsuppbördsregistret" om du driver virksomhet i Finland gjennom et fast driftssted. Har du fast driftssted skal du også registrere deg i arbeidsgiverregisteret om du regelmessig betaler lønn til minst to ansatte i Finland. Du kan også registrere deg frivillig.

Du finner mer informasjon på vero.fi (Att inleda företagsverksamhet i Finland).

Inntektskatt i Finland

Fast driftssted

Har du et fast sted eller et fast driftssted i Finland, skal du betale skatt i Finland av all inntekt som knytter seg til det faste stedet eller det faste driftsstedet. Har du et fast driftssted i Finland har det ikke noen betydning hvor lenge du har oppholdt deg i Finland.

Du finner en definisjon av fast driftssted under Generell informasjon/Fast driftssted.

Skatteförvaltningen sender ut en forhåndsutfylt skattemelding og skjemaer for rapportering av inntekt av næringsvirksomhet til alle selvstendig næringsdrivende som er begrenset eller fullt skattepliktige i Finland, og som er registrert i Skatteförvaltningens register. Du skal gi opplysninger i skattemeldingen om næringsinntekt som er skattepliktig i Finland og om eiendeler og gjeld som er knyttet til din næringsvirksomhet i Finland. Du må sende inn skattemeldingen selv om du ikke skal skattlegges i Finland for din næringsinntekt. Har du ikke fått en skattemelding, kan du sende inn skjema 5 eller gi opplysningene i MinSkatt.

Ikke fast driftsted

Har du ikke et fast driftssted i Finland som du driver din virksomhet gjennom, eller du har oppholdt deg i Finland i mindre enn 183 dager i en 12-månedersperiode, skal du ikke betale skatt i Finland av din næringsinntekt.

Oppholder du deg i Finland i mer enn 183 dager i en 12-månedersperiode, vil oppholdets lengde ha betydning for om du skal betale for eksempel 35 prosent kildeskatt eller om skatten skal fastsettes etter de progressive skattesatsene.

Du finner mer informasjon på vero.fi /När du vistas i Finland i högst 6 månader eller När du vistas i Finland i över 6 månader.

Inntektsskatt i hjemlandet

Du skal oppgi resultatet av hele din virksomhet i skattemeldingen i ditt bostedsland, også den inntekt som du har opptjent i Finland. Blir inntekten skattlagt både i Finland og i ditt bostedsland, er det ditt bostedsland som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller "Pensionsskyddscentralen" (PSC/ETK, etk.fi) i Finland for mer informasjon.

Arbeidsgiverplikter i Finland

Har du fast driftssted i Finland og betaler ut lønn regelmessig, har du de vanlige pliktene som arbeidsgiver i Finland. Du må gjennomføre forskuddstrekk i lønn og betale arbeidsgiveravgift. Forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften skal rapporteres i "inkomstregistret".

Du må også rapportere alle lønnsutbetalinger for arbeid utført i Finland av personer som er bosatt der, uavhengig av om du har et fast driftssted i Finland eller ikke. I tillegg må du alltid rapportere lønn utbetalt til personer som er omfattet av trygdeordningen i Finland. Du må også rapportere lønn til ansatte som er leid ut til en næringsdrivende i Finland.

Du finner mer informasjon på inkomstregistret.fi (Internationella situationer).

Merverdiavgift

Du må registrere deg i merverdiavgiftsregisteret om du driver avgiftspliktig handel eller virksomhet i Finland og du har fast driftssted der etter de finske merverdiavgiftsreglene. Har du ikke et fast driftssted i Finland etter merverdiavgiftsreglene, er det som regel kjøperen som skal betale merverdiavgiften (omvendt avgiftsplikt). I visse tilfeller er du som utenlandsk næringsdrivende alltid pliktig til å registrere det i merverdiavgiftsregisteret.

Det er viktig at du er klar over at reglene om fast driftssted er forskjellige i merverdiavgiftsreglene og skattereglene. Du kan derfor ha fast driftssted etter merverdiavgiftsreglene, selv om du ikke har fast driftssted etter skattereglene, eller omvendt.

Du finner mer informasjon på vero.fi (Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland).

 

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige