Obegränsad skattskyldighet

Om du är "skattemässigt bosatt" i Norge är du skyldig att betala skatt i Norge för all förmögenhet och inkomst oavsett om tillgångarna finns, eller intjänats, i Norge eller utomlands. Bestämmelser i skatteavtal med andra länder kan leda till en begränsning av den norska beskattningen.

De flesta skatteavtal som Norge har med andra länder gäller både förmögenhet och inkomst men bl.a.det nordiska skatteavtalet, gäller bara inkomstskatt. Du ska därför betala förmögenhetsskatt i Norge på din förmögenhet när du er skattemässigt bosatt i Norge enligt norska regler, även om du bor i ett annat nordiskt land.

Om du har löneinkomst som beskattas med en definitiv skatt på 25 procent (eller 16,8 procent utan trygdeavgifter) är du även skattepliktig för förmögenhet och inkomst av fast egendom i Norge, pension och uføreytelser från Norge och utdelning från norska bolag. Detta gäller när du är begränsat skattskyldig och under det första året som du uppfyller villkoren för att vara skattemässigt bosatt.

Du hittar mer information på skatteetaten.no/kildeskattlonn

Skattemässig bosättning vid inflyttning till Norge

Personer som under en eller flera perioder uppehåller sig i Norge i mer än 183 dagar under en tolvmånadersperiod, blir skattemässigt bosatta i Norge. Detsamma gäller personer som under en eller flera perioder uppehåller sig i Norge i mer än 270 dagar inom loppet av en trettiosexmånadersperiod. Alla hela, eller delar av, kalenderdagar man uppehåller sig i Norge tas med i beräkningen av antal dagar.

Uppehåller du dig i mer än 183 dagar i Norge under inflyttningsåret är du skattemässigt bosatt från första dagen du uppehåller dig i Norge. Fördelar sig de 183 dagarna på två inkomstår blir du skattemässigt bosatt från den 1 januari under år två. (Din skatteplikt begränsas för föregående år. Detta innebär att du bara behöver betala skatt för vissa intäkter med anknytning till Norge.)

Om du uppehåller dig i Norge i mer än 270 dagar under en trettiosexmånadersperiod är du skattemässigt bosatt från den 1 januari det år vistelsen överstiger 270 dagar. (Din skatteplikt begränsas för föregående år.)

När upphör skattemässig bosättning vid utflyttning från Norge?

Bara den som uppehåller sig permanent i utlandet kan betraktas som skattemässigt utflyttad från Norge. Temporär vistelse i utlandet upphäver inte den skattemässiga bosättningen i Norge.

För att den skattemässiga bosättningen i Norge ska upphöra vid utflyttning måste du styrka

  • att du uppehåller dig permanent i utlandet;
  • att du inte uppehållit dig i Norge under en eller flera perioder överstigande 61 dagar under inkomståret; och
  • att du eller dina närstående (make/a, sambo, minderåriga barn) inte disponerar någon bostad i Norge.

Om du bott mindre än 10 år i Norge före det inkomstår du börjar uppehålla dig permanent i utlandet, upphör den skattemässiga bosättningen i Norge det inkomstår som samtliga av de tre villkoren ovan är uppfyllda.

Om du bott i Norge i totalt 10 år, eller mer, före det inkomstår du börjar uppehålla dig permanent i utlandet, kan den skattemässiga bosättningen i Norge upphöra först efter utgången av det tredje inkomståret räknat från det att du börjar uppehålla dig permanent i utlandet. För vart och ett av de tre åren ska följande krav uppfyllas:

  • vistelsen i Norge får inte överstiga 61 dagar
  • du eller dina närstående (make/a, sambo, minderåriga barn) får inte disponera någon bostad i Norge.

Villkoret att du inte får disponera någon bostad i Norge innebär att varken du eller din make/a, sambo eller minderåriga barn, får äga (direkt eller indirekt), hyra eller på annat sätt ha nyttjanderätt till en bostad i Norge. Minderåriga barn som bor tillsammans med en tidigare make/a eller sammanboende i Norge, anses normalt inte disponera någon bostad i Norge.

Du måste lämna in självdeklaration (skattemeldingen) för samtliga tre år och meddela om du uppfyller villkoren för upphörande av skatteplikt.