Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i ett annat nordiskt land och ska utföra arbete som enskild näringsidkare i Norge?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som ska utföra arbete som enskild näringsidkare ("enkeltpersonforetak") i Norge. Informationen gäller bara den inkomst du har som enskild näringsidkare.

Registrering i Norge

Registrering i Enhetsregisteret / Foretaksregisteret

Personer som ska driva näringsverksamhet i Norge ("enkeltpersonforetak") är skyldiga att registrera sig  i "Foretaksregisteret" när de säljer varor ("handel med inköpta varor") eller har mer än fem anställda. För övriga är det frivilligt att registrera sig i "Foretaksregisteret".

Personer som inte är skyldiga att  registrera sig i "Foretaksregisteret", kan registrere sig i "Enhetsregisteret". Vid registrering i "Enhetsregisteret" kommer verksamheten få ett organisationsnummer som bl.a. kan användas vid fakturering och vid öppnande av ett norskt bankkonto. Enskild näringsidkare som ska vara registrerad i t.ex. "Merverdiavgiftsregisteret" eller som arbetsgivare, ska vara registrerad i "Enhetsregisteret".

Du ska använda dig av blankett Samordnet Registermelding - Del 1 Hovedblankett. Blanketten kan laddas ner från brreg.no/ eller beställas från "Brønnøysundregistrene" på telefon +47 75 00 75 00.

Registrering hos skattemyndigheterna

Du bör ta kontakt med skattekontoret för att få avgjort om du blir skattskyldig i Norge.

Du ska registrera dig i "Merverdiavgiftsregisteret" när momspliktig omsättning eller uttag överstiger NOK 50 000.

Se nedan om betalning av skatt och arbetsgivaravgift.

Inkomstskatt

Beskattning i Norge

Fast driftställe
Du skal betala skatt i Norge när du driver verksamheten i Norge från ett fast driftställe i Norge. Det är bara den inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället som är skattepliktig i Norge. Beskattningen sker i enlighet med norska regler.

Det finns en definition av fast driftställe under Allmän information/Fast driftställe.

Är du t.ex. läkare, revisor, ingenjör eller konsult (s.k. fritt yrke), blir du också skattskyldig i Norge när du har vistats i Norge under mer än 183 dagar under en löpande tolvmånadersperiod. Detta gäller även om du inte har något  fast driftställe.

Du måste avge en självdeklaration i Norge för denna inkomst.

För information om skattesatser, se under Allmän information/skattesatser.

Ej fast driftställe
Driver du inte verksamhet genom ett fast driftsställe i Norge, eller du inte har vistats  i Norge under mer än 183 dagar under en löpande 12-månadersperiod (fritt yrke), ska du inte betala skatt för din näringsverksamhet i Norge.

Beskattning i hemvistlandet

All näringsinkomst, också den som är intjänad i Norge, ska redovisas i deklarationen i din hemviststat.

Har du betalat skatt i Norge, ska du ange detta i din deklaration i hemviststaten för att du ska undvika dubbelbeskattning.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara  socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land du bor eller NAV i Norge (nav.no) för mer information.

Skyldighet att lämna kontrolluppgift och inbetala preliminärskatt

Rapportering av uppdrag och arbetstagare till norska skattemyndigheter

Alla uppdrag som en norsk eller utländsk näringsidkare eller en offentlig myndighet ger till en självständig näringsidkare bosatt i utlandet, ska rapporteras til skattemyndigheten när uppdraget utförs i Norge

Det är också skyldighet att lämna uppgift om alla arbetstagare som arbetar med uppdraget.

Det är skyldighet att lämna uppgift när avtalat vederlag är NOK 10 000 eller mer.

Uppgift om uppdraget och arbetstagarna ska lämnas på blankett RF-1199 "Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere". Uppgifterna kan lämnas elektronisk via altinn.no. Blanketten  kan också skrivas ut direkt från skatteetaten.no eller beställas från Skatteetaten - Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Avsaknad av uppgifter kan medföra avgifter eller vite och ansvar för uppdragstagares obetalda skatter och avgifter.

Betaling av skatt och arbetsgivaravgift

Enskilda  näringsidkare som bedriver tillfällig verksomhet i Norge får beslut om betalning av preliminär skatt (forskuddsskatt) av Skatteetaten - Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Skatten ska inbetalas till "Skatteetaten - Skatteoppkrever utland".   

En enskild näringsidkare som har egna anställda som utför arbete i Norge, ska dra norsk skatt på utbetald lön för arbete i Norge efter norska regler. De anställda får utfärdat ett skattekort som anger hur mycket skatt som ska dras. Har arbetstagaren inte erhållit något skattekort, ska det dras skatt med 50 procent. Anställda som inte ska betala skatt på sin lön i Norge, kan ansöka om befrielse från förskottsbetalning av skatt.

Det ska också betalas arbetsgivaravgift på lönen för utfört arbete  i Norge, såvida inte den anställde uppvisat  en EES blankett E-101 som visar att denne omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i sitt bosättningsland.

Arbetsgivare är skyldiga att redovisa och betala innehålld skatt och arbetsgivaravgift i sex terminer under ett inkomstår. Innehållen skatt och arbetsgivaravgift ska betalas till Skatteetaten - Skatteoppkrever utland.

Kontrolluppgftskyldighet

En enskild näringsidkare som har egna anställda som utför arbete i Norge, ska lämna "lønns- og trekkoppgaver" som utvisar utbetald lön mm. för utfört arbete  i Norge. Uppgifterna ska skickas till skattemyndigheterna innan den 20. januari  året efter inkomståret.

Uppgiftsskyldighet  till NAV Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

Alla anställda som inte har rapporterats till Skatteetaten - Sentralskattekontoret for utenlandssaker, ska anmälas till Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (NAV Aa-registeret). För ytterligare information se nav.no.

Mervärdesskatt

Det ska betalas mervärdesskatt vid omsättning av de flesta varor och tjänster. Den allmänna skattesatsen  är 25 procent.

Näringsidkare ska registreras från och med den tidpunkt när avgiftspliktig omsättning eller uttag överstiger NOK 50 000. Från samma tidpunkt inträder avgiftsplikten, och den skattskyldige ska då uppbära och inbetala mervärdeskatten. Om det redan vid starten av verksamheten är klart att omsättningen kommer att överstiga 50 000 NOK, kan registrering till mervärdeskatt  göras omedelbart, så att mervärdeskatt kan beräknas från den första kronan.

Du hittar hjälp med registreringen här altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/starte-bedrift/registrering/mva/registrering

Om vem som är mervärdeskattepliktig, se altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/starte-bedrift/registrering/mva/plikt

Du hittar mer information här skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Brosjyrer-og-boker/Merverdiavgift---Veiledning-til-naringsdrivende-/

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo