Bor du i Norge och äger aktier m.m. i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Norge och som äger aktier i ett bolag eller andelar i en värdepappersfond i ett annat nordiskt land. Informationen gäller bara inkomster från aktier och andelar i värdepappersfonder.

Det gäller särskilda regler för aktier och andelar i värdepappersfonder som finns på ett aktiesparkonto.

Aktieutdelning och utdelning från värdepappersfonder

Beskattning i utbetalningslandet

Aktieutdelning är skattepliktig i utbetalningslandet. Skatten är begränsad till 15 procent enligt det nordiska skatteavtalet. Du du kan begära avräkning för den skatt som du har betalat i utlandet (kreditfradrag). Avräkningen är begränsad till ett belopp motsvarande den norska skatt som utgår på den utländska aktieutdelningen.

Det samma gäller utdelning från en värdepappersfond när utdelningen beskattas på samma sätt som aktieutdelning i utbetalningslandet.

Beskattning i Norge

Aktieutdelning från ett bolag i ett annat nordiskt land är skattepliktig i Norge på samma sätt som utdelning från ett norskt bolag.

Det är bara den delen av utdelningen som överstiger en fastställd skattefri avkastning på ingångsvärdet, "skjermingfradraget", som är skattepliktig.

"Skjermingfradraget" beräknas för varje aktie du äger den 31 december det aktuella inkomståret och visar hur stor del av utdelningen som är skattefri. Om utdelningen är större än "skjermingsfradraget" ska det överstigande beloppet multipliceras med 1,44 och beskattas med 22 procent för 2020 och 2021 (effektiv skattesats 31,68 procent). Om utdelningen under ett år är mindre än ”skjermingsfradraget”, kan det outnyttjade ”skjermingsfradraget” användas till att minska en skattepliktig utdelning och/eller vinst för senare år.

Utdelning från en värdepappersfond i ett annat nordiskt land beskattas på samma sätt som utdelning från en norsk värdepappersfond.

Har du utländska aktier behöver du lämna upplysningar om aktierna i din inkomstdeklaration. Detsamma gäller när du har andelar i en utländsk värdepappersfond och du inte har mottagit ett besked från VPS eller förvaltningsbolaget.

Om det har innehållits mer än 15 procent skatt på utdelningen i utbetalningslandet  kan du begära återbetalning av överskjutande del i det andra landet.

Kapitalvinst vid försäljning av aktier och andelar i värdepappersfonder

Vinst vid försäljning av aktier i ett bolag i ett annat nordiskt land beskattas i Norge på samma sätt som vinst vid försäljning av aktier i ett norskt bolag. Vinst vid försäljning av andelar i en värdepappersfond i ett annat nordiskt land, beskattas på samma sätt som vinst vid försäljning av andelar i en norsk värdepappersfond.

Vid beräkning av den skattepliktiga vinsten ska det tas hänsyn till beräknat "skjermningsfradrag" som inte kunnat utnyttjas vid beskattningen av utbetald utdelning.

Har du varit bosatt i ett annat nordiskt land, kan vinst vid försäljning av aktier även vara skattepliktigt där när försäljningen äger rum det året du blir bosatt i Norge enligt det nordiska skatteavtalet. Det kan även gälla för fler år efter utflytt. De nordiska länderna har olika regler om hur lång tid efter utflytt som vinst vid försäljning av aktier kan beskattas. Blir du beskattad i ett annat nordiskt land efter att du flyttet till Norge, kan du begära avräkning i Norge för den skatt som du har betalat i utlandet (kreditfradrag). Avräkning medges högst med ett belopp motsvarande den norska skatt som utgår på vinsten.

Förlust vid försäljning av aktier i ett bolag i ett annat nordiskt land är avdragsgill på samma sätt som förlust vid försäljning av aktier i ett norskt bolag.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige