Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i ett annat nordiskt land och äger bostadsrätt eller småhus i Norge?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och har fast egendom i Norge.

Beskattning i Norge

Om du bor i ett annat nordiskt land och äger fast egendom i Norge, är du begränsat skattepliktig i Norge för förmögenhet och inkomst som härrör från den fasta egendomen. Med fast egendom avses här hus och bostadsrätt som används som permanent bostad eller fritidshus.

Förmögenhet i, och inkomst, från fast egendom fastställs på samma sätt, oberoende av om ägaren är skattemässigt bosatt i Norge eller har begränsad skatteplikt. Personer som är bosatta i utlandet taxeras i klass 0 och kan inte yrka på personavdrag.

Om du bor i utlandet och har fast egendom i Norge, ska du skicka självdeklaration (selvangivelse) till skattemyndigheten (likningskontoret) för den kommun där egendomen ligger. Om du har skattepliktig inkomst från uthyrning ska blanketten "Årsoppgjør for utleie mv. av fast eiendom" (RF-1189) (årsredovisning avseende uthyrning av fast egendom) bifogas tillsammans med självdeklarationen. Självdeklarationen ska lämnas in senast den 30 april året efter inkomståret. Om du inte fått någon självdeklaration skickad till dig ska du kontakta skattemyndigheten.

Förmögenhet

Skattemyndigheten fastställer ett taxeringsvärde på fast egendom. Det är detta värde som räknas som skattepliktig förmögenhet. Taxeringsvärdet får inte vara högre än 30 % av marknadsvärdet.

Inkomst

Fram till inkomståret 2004 var för förmånen att bo i privatägd bostad och fritidsfastighet skattepliktig (s.k. procenttaxering). Dessa regler upphävdes den 1 januari 2005.

Inkomst som härrör från uthyrning av fast egendom är i regel skattepliktig.

Inkomst som härrör från uthyrning av egen bostad som inte är flerfamiljsbostad är emellertid skattefri om ägaren:

Vid uthyrning av fritidsfastighet som du också använder själv är de första NOK 10 000 i hyresintäkter skattefria. Om hyresintäkten överstiger NOK 10 000 är 85 % av det överskjutande beloppet skattepliktigt.

En bostad i Norge som varken är ägarens permanenta bostad eller fritidsfastighet, ska redovisningsklassas. Detta innebär att nettointäkten från bostaden, dvs. skillnaden mellan hyresintäkter och faktiska drifts- och underhållskostnader, ska beskattas.

Personer som är bosatta i utlandet och har fast egendom i Norge kan yrka på avdrag för skuld och skuldräntor för den skuld som avser den fasta egendomen. Inteckningsskuld som upprättats och registrerats vid anskaffningen av egendomen, eller kostnader som uppstår senare, anses normalt vara knutna till den fasta egendomen.

Vinst vid försäljning

Vinst vid försäljning av fast egendom i Norge är i regel skattepliktig i Norge. Skattesatsen är 28 procent.

Vinst vid försäljning av egen bostad är skattefri om du ägt bostaden mer än ett år och använt den som egen bostad i minst ett år under de två år som föregick försäljningen.

Vinst från försäljning av fritidsfastighet är skattefri om du ägt den i mer än fem år och själv använt den som fritidsfastighet i minst fem år under de sista åtta åren före försäljningen.

Förluster är bara avdragsgilla om en eventuell vinst hade varit skattepliktig.

Fastighetsskatt

I vissa kommuner i Norge måste du betala kommunal fastighetsskatt.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo