Sosiale avgifter (trygdeavgift og arbeidsgiveravgift)

Det er felles regler innen EU/EØS som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygdeordningen (sosialforsikringen). Du finner mer informasjon på NAV Medlemskap og avgift.

Plikt til å betale sosiale avgifter

Trygdeordningen i de nordiske landene blir finansiert på ulik måte. Hvilke avgifter som skal betales, størrelsen på avgiftene og beregningsgrunnlaget varierer mellom landene.

Er du omfattet av trygdeordningen i Norge skal det betales trygdeavgift og arbeidsgiveravgift i Norge etter norske regler.

Trygdeavgift

Er du omfattet av norsk trygdeordning når du arbeider i Norge, skal du betale 8,2 prosent trygdeavgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag utført i eller utenfor tjeneste. Trygdeavgiften innbetales sammen med skatten.

Er du selvstendig næringsdrivende og omfattet av norsk trygdeordning, skal du betale trygdeavgift med 11,4 prosent.

Er du omfattet av trygdeordningen i et annet nordisk land og har fått utstedt blankett A1 fra trygdemyndighetene i ditt hjemland, skal du ikke betale trygdeavgift til Norge.

Arbeidsgiveravgift

Din arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til folketrygden av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag utført i eller utenfor tjeneste. I Norge er plikten til å betale arbeidsgiveravgift i utgangspunktet knyttet til plikten å innrapportere lønn og annen godtgjørelse for arbeid til skattemyndighetene.

En utenlandsk arbeidsgiver skal betale norsk arbeidsgiveravgift av lønn og godtgjørelse for arbeid utført i Norge og på norsk kontinentalsokkel når du er omfattet av trygdeordningen i Norge. Dette gjelder uansett om den utenlandske arbeidsgiveren er skattepliktig i Norge fordi han driver virksomhet i Norge gjennom et fast driftssted, og uansett om du er skattepliktig i Norge.

Er du omfattet av trygdeordningen i et annet nordisk land og fremlegger blankett A1 fra trygdemyndighetene i hjemlandet, skal arbeidsgiveren ikke betale norsk arbeidsgiveravgift.

For mer informasjon om satsene for arbeidsgiveravgift se skatteetaten.no/Tabeller-og-satser/Arbeidsgiveravgift/

Fradrag for sosiale avgifter

Du kan ikke kreve fradrag for sosiale avgifter som du har betalt i et annet nordisk land.