Begrenset skatteplikt

Er du ikke skattemessig bosatt i Norge, er du likevel skattepliktig i Norge for visse typer inntekter og formue med tilknytning til Norge, såkalt begrenset skatteplikt.

Lønnsinntekt

Lønn fra en norsk arbeidsgiver for arbeid utført i Norge, er skattepliktig i Norge. Arbeider du i Norge for en utenlandsk arbeidsgiver, kan lønnen være skattepliktig i Norge.

De fleste personer som kommer til Norge, skal betale skatt av brutto arbeidsinntekt med en flat sats på 25 prosent. Er du ikke medlem av trygden (sosialforsikringen) i Norge, er satsen 16,8 prosent. Skatten blir endelig fastsatt og betalt når din arbeidsgiver trekker skatten og rapporterer til skattemyndighetene. Du kan ikke kreve fradrag for kostnader.

Du kan velge å bli skattlagt etter de alminnelige reglene for hele din lønnsinntekt istedenfor med en flat sats. Har du lønnsinntekt over NOK 651 250 eller andre skattepliktige inntekter i Norge som f.eks. næringsinntekt, skal du alltid skattlegges etter de alminnelige reglene. Det samme gjelder om du har kapitalinntekter over et visst beløp.

Dette gjelder når du er begrenset skattepliktig og i det første året du oppfyller vilkårene for å være skattemessig bosatt.

For mer informasjon om de nye reglene, se skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Du kan også være skattepliktig i Norge når du arbeider på norsk kontinentalsokkel eller om bord i et norskregistrert skip. Det gjelder særskilte regler for flypersonell.

Pensjon og uføreytelser

Pensjon og uføreytelser som utbetales fra Norge, er skattepliktig i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon.

Bor du i et land utenfor Norden, kan skatteplikten være begrenset som følge av bestemmelsene i skatteavtalen mellom Norge og det landet der du bor. Bor du i et EU/EØS land kan du i stedet for å betale skatt med 15 prosent velge å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge. For å kunne velge dette må minst 90 prosent av inntekten din skattlegges i Norge.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no.

Fast eiendom

Eier du fast eiendom i Norge, er du skattepliktig for formue i og inntekt av den faste eiendommen.

Aksjeutbytte

Du er skattepliktig i Norge når du mottar utbytte fra et norsk selskap eller et norsk verdipapirfond.

Næringsvirksomhet

Er du selvstendig næringsdrivende, er du skattepliktig i Norge når du driver virksomhet gjennom et fast driftssted i Norge.

----

Har du inntekt og/eller formue som er skattepliktig i Norge, må du levere skattemelding i Norge. Blir du skattlagt med en flat skattesats på lønnsinntekt, skal du ikke levere skattemelding for lønnsinntekten. Du trenger heller ikke å levere skattemelding hvis du bare har aksjeutbytte fra et norsk selskap eller arbeider som artist eller idrettsutøver i Norge.