Bor du i et annet nordisk land og skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i Norge?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) i Norge. Informasjonen gjelder bare den inntekt du har som selvstendig næringsdrivende.

Registrering i Norge

Registrering i Enhetsregisteret / Foretaksregisteret

Personer som skal drive næringsvirksomhet i Norge (enkeltpersonforetak) har plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret når de driver varesalg ("handel med innkjøpte varer") eller har mer enn fem ansatte. For andre enkeltpersonforetak er det frivillig å registrere seg i Foretaksregisteret.

Personer som ikke har plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret, kan registrere seg i Enhetsregisteret. Ved registrering i Enhetsregisteret vil virksomheten få et organisasjonsnummer som bl.a. kan brukes ved fakturering og opprettelse av norsk bankkonto. Personlig næringsdrivende som skal være registrert i f.eks. Merverdiavgiftsregisteret eller som arbeidsgiver, må være registrert i Enhetsregisteret.

Du skal benytte blankett Samordnet Registermelding - Del 1 Hovedblankett. Blanketten kan lastes ned fra brreg.no/ eller bestilles fra Brønnøysundregistrene på telefon +47 75 00 75 00.

Registrering hos Skatteetaten

Du bør ta kontakt med Skatteetaten for å få avklart om du blir skattepliktig i Norge.

Du skal registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret når avgiftspliktig omsetning eller uttak overstiger NOK 50 000.

Se nedenfor om betaling av skatt og arbeidsgiveravgift.

Inntektsskatt

Skattlegging i Norge

Fast driftssted
Du skal betale skatt i Norge når du driver virksomheten i Norge gjennom et fast driftssted i Norge. Det er den inntekten som knytter seg til det faste driftsstedet, som er skattepliktig i Norge. Skattepliktig inntekt skal fastsettes etter norske regler.

Du finner en definisjon av fast driftssted under Generell informasjon/Fast driftssted.

Er du f.eks. lege, revisor, ingeniør eller konsulent (s.k. fritt yrke), blir du også skattepliktig i Norge når du har oppholdt deg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Dette gjelder selv om du ikke har noe fast driftssted.

Du må levere skattemelding i Norge når du driver virksomhet i Norge.

For informasjon om skattesatser, se under Generell informasjon/Skattesatser

Ikke fast driftssted
Driver du ikke virksomheten gjennom et fast driftssted i Norge, eller du ikke har oppholdt deg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av 12 måneder (fritt yrke), skal du ikke betale skatt av næringsinntekten i Norge.

Skattlegging i bostedslandet

All næringsinntekt, også den som er opptjent i Norge, skal oppgis i skattemeldingen i ditt bostedsland.

Har du betalt skatt i Norge, bør du opplyse om dette i skattemeldingen i bostedslandet slik at du kan unngå dobbeltbeskatning.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller NAV i Norge for mer informasjon.

Plikt til å gi opplysninger og foreta innbetaling av skatt

Opplysninger til Skatteetaten om oppdrag og arbeidstakere

Den som gir et oppdrag eller underoppdrag til en person bosatt i utlandet eller et selskap hjemmehørende i utlandet, skal gi opplysninger om oppdrag til Skatteetaten. Opplysningsplikten gjelder alle oppdrag som skal utføres i Norge eller på kontinentalsokkelen når oppdragets verdi overstiger NOK 20 000. Den utenlandske oppdragstakeren skal gi opplysninger om ansatte som arbeider på oppdraget.

Opplysningsplikten gjelder for norske og utenlandske næringsdrivende og det offentlige. Privatpersoner har ingen plikt til å gi opplysninger. Opplysninger om oppdraget skal gis på skjema RF-1199 og opplysninger om arbeidstakere som arbeider på oppdraget skal gis på skjema RF-1198. Opplysningene skal leveres elektronisk til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no.

Betaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Når du er selvstendig næringsdrivende og driver midlertidig virksomhet i Norge får du utskrevet forskuddsskatt av Skatteetaten. Du skal betale inn skatten til Skatteetaten - Skatteoppkrever utland.

Har du egne ansatte som utfører arbeid i Norge, skal du trekke norsk skatt av utbetalt lønn for arbeid i Norge etter norske regler. Arbeidstakerne får utstedt skattekort som sier hvor mye skatt du skal trekke. Har arbeidstakeren ikke fått skattekort, skal du trekke skatt med 50 pst. Skal arbeidstakerne ikke betale skatt av lønnen i Norge, kan de søke om å få fritak for forskuddstrekk.

Du skal også betale arbeidsgiveravgift av lønn for arbeid utført i Norge, med mindre arbeidstakerne har fremlagt en EØS blankett A1 som viser at de er medlem av trygden (sosialforsikringen) i sitt hjemland.

Du skal betale trukket skatt og arbeidsgiveravgift i seks terminer i løpet av inntektsåret. Du skal betale inn trukket skatt og arbeidsgiveravgift til Skatteetaten - Skatteoppkrever utland. 

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no.

Rapportering til inntekts- og arbeidsforhold

Rapporteringen av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen. Har du betalt lønn eller annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag, skal du sende a-melding hver måned. A-meldingen skal sendes senest den 5. i måneden etter utbetaling.

Plikten gjelder også utbetalinger for arbeid på norsk kontinentalsokkel, inkludert arbeid om bord på skip tilknyttet slik virksomhet.

Når du har gitt opplysninger om arbeidstakerne på skjemaet RF-1198, skal du ikke gi opplysninger om arbeidsforhold i a-meldingen. Men du skal gi opplysninger om lønn, fradrag, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift i a-meldingen hver måned du har betalt ut lønn og trukket skatt.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no.

Merverdiavgift

I Norge skal man betale merverdiavgift ved omsetning av de fleste varer og tjenester. Den generelle satsen er 25 prosent.

Når du er næringsdrivende skal du være registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med det tidspunkt avgiftspliktig omsetning eller uttak overstiger NOK 50 000. Avgiftsplikten inntrer fra samme tidspunkt, og du skal da kreve opp og betale inn merverdiavgiften. Hvis det er på det rene når du starter din virksomhet, at den raskt vil få en omsetning over NOK 50 000, kan du registrere deg med en gang, slik at du kan beregne merverdiavgift fra første krone. 

Hjelp til registrering.

Hvem skal betale merverdiavgift.  

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige