Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og eier fast eiendom i Norge?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som har fast eiendom i Norge. Med fast eiendom menes her bolig (hus eller leilighet) og fritidsbolig.

Beskatning i Norge

Bor du i et annet nordisk land og har fast eiendom i Norge, er du begrenset skattepliktig i Norge for formue i og inntekt av den faste eiendommen.

Formue i og inntekt av fast eiendom fastsettes på samme måte uavhengig av om eieren er skattemessig bosatt i Norge eller har begrenset skatteplikt. Personer bosatt i utlandet lignes i klasse 0 og har ikke krav på personfradrag.

Bor du i utlandet og har fast eiendom i Norge, får du en norsk skattemelding. Har du skattepliktig utleieinntekt, må du sende inn skattemeldingen sammen med skjemaet "Utleie mv. av fast eiendom" (RF-1189). Fristen for å sende inn skattemedlingen er 30. april i året etter inntektsåret. Får du ikke tilsendt skattemelding må du ta kontakt med skattekontoret.

Formue

Skattemyndighetene fastsetter en formuesverdi på fast eiendom. Det er denne verdien som er skattepliktig formue.

Formuesverdien av boligeiendom i Norge fastsettes forskjellig avhengig av om boligen er en primærbolig, en sekundærbolig eller en fritidsbolig.

Er eiendommen din primære bolig, skal den verdsettes til 25 prosent av en beregnet markedsverdi. Denne verdien finner du ved å fylle inn opplysninger om boligen i skattemeldingen eller i boligkalkulatoren på www.skatteetaten.no.

Som hovedregel vil primærboligen være den boligen der du har ditt hjem ved årets utgang. Du kan bare ha én primærbolig. Om du har din faste bolig i et annet nordisk land, vil din bolig i Norge normalt ikke være en primærbolig etter norske regler.

Er eiendommen en sekundærbolig, men ikke en fritidsbolig, skal den verdsettes til 90 prosent av en beregnet markedsverdi i 2017 (80 prosent i 2016). Denne verdien finner du på samme måte som for en primærbolig. Som sekundærbolig regnes annen boligeiendom enn primærbolig, dvs. blant annet pendlerbolig, en bolig som du leier ut og en helårsbolig som anvendes som fritidsbolig. Dette gjelder også når du selv anvender den som fritidsbolig.

Som fritidsboliger regnes typiske hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål. Nye fritidsboliger skal ikke verdsettes høyere enn 30 prosent av kostprisen for bygning og grunn, inklusive verdien av eget arbeid. Kjøper du en brukt fritidsbolig, overtar du formuesverdien fra den du kjøper av.

Formuesverdien på fritidsboliger kan oppjusteres årlig. Dette besluttes hvert år. Det skal ikke foretas noen generell oppjustering av formuesverdien fra 2016 til 2017.

Er formuesverdien for primærboliger og fritidseiendommer høyere enn 30 prosent av omsetningsverdien, kan du kreve at den blir satt ned. For sekundærboliger må formuesverdien være høyere enn boligens markedsverdi i 2017 (96 prosent av markedsverdien i 2016). Formuesverdien på fritidseiendom kan også settes ned dersom den ligger vesentlig over nivået på sammenlignbare fritidseiendommer i samme kommune.

Inntekt

Inntekt ved utleie av fast eiendom er i utgangspunktet skattepliktig.

Inntekt ved utleie av egen bolig, som ikke er flermannsbolig, er imidlertid skattefri når du:

Ved utleie av fritidsbolig som du også bruker selv, er de første NOK 10 000 i leieinntekt, skattefrie. Overstiger leieinntektene NOK 10 000, er 85 prosent av det overskytende beløp skattepliktig inntekt.

Er boligen i Norge verken din faste bolig eller fritidsbolig, skal den regnskapsbehandles. Dette innebærer at nettoinntekten av boligen, dvs. differansen mellom leieinntekter og faktiske drifts- og vedlikeholdsutgifter, skal beskattes. Har du skattepliktig utleieinntekt, må du sende inn skattemeldingen sammen med skjemaet "Utleie mv. av fast eiendom" (RF-1189).

Personer bosatt i utlandet som har fast eiendom i Norge kan kreve fradrag for gjeld og gjeldsrenter for den gjeld som er knyttet til den faste eiendommen. Pantegjeld som er stiftet og tinglyst ved anskaffelsen av eiendommen eller senere påkostninger, regnes normalt å være tilstrekkelig knyttet til den faste eiendommen.

Gevinst ved salg

Gevinst ved salg av fast eiendom i Norge er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Skattesatsen er 24 prosent i 2017 (25 prosent i 2016).

Gevinst ved salg av egen bolig er skattefri hvis du har eid boligen mer enn ett år og du har brukt den som egen bolig i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget.

Gevinst ved salg av fritidsbolig er skattefri hvis du har eid fritidsboligen i mer enn fem år og du har brukt den som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene før salget.

Tap er bare fradragsberettiget når en eventuell gevinst ville vært skattepliktig.

Eiendomsskatt

I noen kommuner i Norge må du betale kommunal eiendomsskatt. I enkelte kommuner blir den kommunale eiendomsskatten på primær- og sekundærboliger fastsatt på grunnlag på den skattemessige formuesverdien.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo