Bor du i Norge og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i Norge og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekten.

Se her om du har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, arbeider på dansk kontinentalsokkel, eller har inntekt som artist eller idrettsutøver.

Din arbeidsgiver er fra arbeidslandet

Du er skattepliktig i arbeidslandet for den lønnen som er opptjent der.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i Norge, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Norge. Dette gjelder alt arbeid som er utført i Norge uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor det landet der du er ansatt, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Norge.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn arbeidslandet

Du skal betale skatt på lønnen i arbeidslandet når ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • du oppholder deg i arbeidslandet i mer enn 183 dager i løpet av en 12-måndersperiode
  • din arbeidsgiver har fast driftssted i arbeidslandet
  • du er utleid til en virksomhet i arbeidslandet

Er ingen av disse vilkårene oppfylt, er lønnen bare skattepliktig i Norge.

Oppfyller du ett av vilkårende over, er du skattepliktig i arbeidslandet for den lønnen som er opptjent der.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i Norge, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Norge. Dette gjelder alt arbeid som er utført i Norge uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor arbeidslandet, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Norge, med mindre du reiser til arbeisgivers hjemland. Utfører du arbeid i det arbeidsgivers hjemland, kan lønnen for den delen av arbeidet skattlegges der.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Skattlegging i Norge

Lønnsinntekt som skal skattlegges i et annet nordisk land, er også skattepliktig i Norge. Du skal alltid føre opp inntekten i den norske skattemeldingen. Du kan kreve en nedsettelse av den norske skatten slik at du ikke får skatt i Norge på lønnsinntekten.

Særregler

Grensegjengere

Bor du i Norge i en kommune som grenser mot Sverige og arbeider i en grensekommune i Sverige, omfattes du av grensegjengerregelen. Det samme gjelder om du bor i Norge i en kommune som grenser mot Finland og arbeider i en grensekommune i Finland. Er du grensegjenger skal du skal betale skatt av lønnen bare i Norge. Det er et vilkår at du regelmessig oppholder deg i din faste bolig i Norge minst to dager i uken med en overnatting.

Den nye Svinesundsbroen

Bor du i Norge og arbeider med vedlikehold og drift av den nye Svinesundsbroen, skal du bare betale skatt av lønnen i Norge selv om du utfører arbeidet i Sverige.

Styregodtgjørelse

Du skal betale skatt i Norge hvis du får styregodtgjørelse fra et selskap i et annet nordisk land. Inntekten kan også skattlegges i det landet der selskapet er hjemmehørende. Dette gjelder uten hensyn til hvor arbeidet er utført.

Har du betalt skatt i et annet nordisk land, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den skatten som er betalt der (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på din utlandsinntekt.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med NAV i Norge eller trygdemyndighetene i det landet der du arbeider, for mer informasjon.

 

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige