Hemvist enligt det nordiska skatteavtalet

Om du arbetar eller uppehåller dig i ett annat nordiskt land under en viss tid blir du skattemässigt bosatt och obegränsat skattskyldig i detta land enligt detta lands interna regler. Samtidigt kan du fortsatt vara skattemässigt bosatt och obegränsat skattskyldig i det land där du bor eller som du har flyttat ifrån. Om du är obegränsat skattskyldig i två länder är du som utgångspunkt skattskyldig i båda länderna för samma inkomster och tillgångar. I dessa fall är det viktigt att avgöra i vilket land du ska anses bosatt enligt bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet.

Var du anses bosatt enligt skatteavtalet har betydelse för vilket land som kan beskatta inkomster och tillgångar. Du blir fullt skattepliktig i det land där du anses bosatt enligt skatteavtalet. Det andra landet kan bara beskatta vissa inkomster. Det är reglerna i skatteavtalet som bestämmer vilka inkomster som ska beskattas i källstaten/arbetsstaten. När en inkomst kan beskattas i både källstaten/arbetsstaten och hemviststaten, är det hemviststaten som ska undanröja den dubbelbeskattning som uppstår.

Enligt bestämmelserna i skatteavtalet ska du anses bosatt i det land där du har en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande. Det har ingen betydelse om du äger bostaden eller om du hyr den. Har du en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande i båda länderna, ska du anses bosatt i det land där dina personliga och ekonomiska intressen är starkast (centrum för levnadsintressena). Med personliga och ekonomiska intressen menas t.ex. familj (make/maka och hemmavarande barn under 18 år) och övriga sociala kontakter samt arbete och andra ekonomiska intressen. Om inte heller detta ger något klart svar ska du anses bosatt i det land där du vanligtvis uppehåller dig.