Deklaration

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som har inkomst från och/eller förmögenhet i Island.

Vilka ska lämna deklaration?

Om du är obegränsat skattskyldig i Island ska du utan undantag lämna inkomstdeklaration. Om du är begränsat skattskyldig ska du lämna inkomstdeklaration om du till exempel har inkomst som lön, pension, hyresintäkter med flera i Island, även om du bor och är obegränsat skattskyldig i ett annat land. Se närmare under Begränsad skatteplikt och Pension.

Var kan du få tag i en deklarationsblankett?

Deklarationsblanketter är förtryckta och finns på nätet skattur.is. Inkomstdeklarationen är på isländska och kan bara lämnas elektroniskt.

För att kunna lämna inkomstdeklarationen elektroniskt, måste du ha ett personligt lösenord som du ansöka om på skattur.is

Om du bor i Island kan du också använda e-ID som du ansöker om hos Auðkenni eller banker.

Utländska medborgare, som vistas i Island under kortare tid, kan i stället lämna deklarationen på papper. Deklarationsblanketten  RSK 1.10 eller RSK 1.13 (simplified version) finns på engelska och kan hämtas på rsk.is. Pappersdeklarationen kan inte lämnas in elektroniskt.

När skall deklarationen lämnas?

Deklarationen skall lämnas in i mars. Datumet för när deklarationen senast ska vara inlämnad annonseras på rsk.is, i tidningar, tv och radio.

Om du som vistas under en kort tid i Island, bör du lämna in deklarationen senast en veckan före din avresa från landet. Du sk upplysa om din tid för vistelse i Island och din adress i utlandet. Om du har ett ombud i Island kan du upplysa om kontaktuppgifter till ombudet. 

Slutlig skatt meddelas i juni året efter inkomståret. Om ingen inkomstdeklaration lämnas in, blir din inkomst sköntaxerad.

Var skall deklarationen lämnas in?

Deklarationen lämnas in elektroniskt på skattur.is. Om du använder pappersdeklarationen ska du i stället lämna in den på Ríkisskattstjóris närmaste kontor.

Utbyte av kontrolluppgifter mellan skattemyndigheterna

För att säkerställa en rätt beskattning har alla de nordiska länderna regler om att arbetsgivare, banker med flera ska lämna uppgift om utbetald lön, pension, utdelning, räntor m.m. Här ska bl.a. mottagarens namn och adress samt vad det är för slags inkomst och beloppets storlek framgå. Denna skyldighet gäller också för betalningar till personer bosatta i andra länder.

För att säkerställa en korrekt beskattning har de nordiska länderna kommit överens om att utbyta upplysningar. Utbytet sker vart år mellan särskilt utsedda enheter hos skattemyndigheterna och genom säkra kanaler. Det utväxlas stora mängder upplysningar mellan de nordiska länderna. Dessa upplysningar används av Skattemyndigheten i bostadslandet för att kontrollera att personer med aktiviteter över gränserna har uppfyllt sin plikt att upplysa om inkomster och förmögenhet i utlandet.