Skattemelding

Hvem skal levere skattemelding?

Alle som har ubegrenset skatteplikt i Island, må uten unntak levere skattemelding. De som har begrenset skatteplikt, må også levere skattemelding når de har inntekter som lønn, pensjon, leieinntekter mv. i Island, selv om de er bosatt og fullt skattepliktige i et annet land. For mer informasjon se under Begrenset skatteplikt og Pensjonister.

Hvor kan du få skattemeldingen?

Skattemeldingen er forhåndsutfylt og finnes på skattur.is. Du kan bare levere skattemeldingen på islandsk elektronisk. For å kunne levere skattemeldingen elektronisk må du ha et eget passord som du kan søke om på skattur.is. Bor du på Island kan du også bruke e-ID som du kan søke om hos Auðkenni eller din bank.

Utenlandske statsborgere som oppholder seg i Island i en kortere periode, kan få en skattemelding på engelsk på papir RSK 1.10 eller RSK 1.13 (simplified version). Disse finnes på rsk.is, men de kan ikke leveres elektronisk.

Når skal du levere skattemeldingen?

Skattemeldingen skal leveres i mars. Hvilken dato som er siste dag for å levere skattemeldingen blir annonsert på www.rsk.is og i dagsaviser, TV og radio.

Om du bare oppholder det i Island i en kortere periode, skal du levere skattemeldingen senest én uke før avreise. I skattemeldingen må du opplyse om hvor lenge du har vært i Island og din utenlandske adresse. Har du en representant i Island, bør du opplyse om hans navn og adresse. Skatteoppgjøret kommer i juni i året etter inntektsåret. Leverer du ikke skattemeldingen, blir den skattepliktige inntekten fastsatt ved skjønn.

Hvor skal skattemeldingen leveres?

Skattemeldingen skal leveres elektronisk på skattur.is. Utenlandske statsborgere som skal levere en skattemelding på engelsk på papir, skal leveres den på nærmeste skattekontor.

Utveksling av opplysninger mellom skattemyndighetene

For å sikre riktig beskatning har alle de nordiske landene regler om at arbeidsgivere, banker og andre skal sende inn opplysninger til skattemyndighetene om utbetalt lønn, pensjon, utbytte, renter mv. Her skal bl.a. mottakerens navn og adresse, hva slags inntekt det er og beløpets størrelse fremgå. Plikten til å sende inn opplysninger omfatter også utbetalinger til personer som er bosatt i andre land.

For å sikre en korrekt beskatning har de nordiske landene blitt enige om å utveksle opplysninger. Utvekslingen skjer hvert år mellom særskilt utpekte enheter i skattemyndighetene og gjennom sikre kanaler. Det utveksles store mengder opplysninger mellom de nordiske landene. Disse opplysningene brukes av skattemyndighetene i bostedslandet for å kontrollere at personer med grensekryssende aktiviteter har oppfylt sine forpliktelser til å opplyse om inntekt og formue i utlandet.