Ordlista


A
aksjeselskap limited liability company
aksjonr shareholder
aktiva assets
alderspensjon old-age pension
alderspensjon (Sverige) retirement pension (Sweden)
andelsleilighet apartment in a housing cooperative (Denmark, Norway, Iceland)
andelsleilighet (Sverige, Island) tenant-owners flat (Sweden, Iceland)
anmodning request
ansvarlig selskap partnership
arbeid i hjemmet working at home
arbeidsgiveravgift employer's social security contribution
arbeidskontrakt employment contract
arbeidsledighetstrygd unemployment benefit
arbeidsmarkedsavgift (Danmark) labour market contribution (tax, Denmark)
attest certificate
avtale agreement

B
barnetrygd child benefit
bekrefte confirm
bistand administrative assistance
bistandsavtale convention on mutual assistance
bokettersyn tax audit
bokfring accounting
   ---- bookkeeping
bolig man eier self-owned dwelling

D
diettgodtgjrelse daily allowance
D-nummer non-resident identification number (Denmark, Norway, Sweden)
dobbelt bosted double residence
dobbeltbeskatning double taxation

E
eiendomsskatt property/real estate tax
eiendomsskatt (Danmark) property value tax (Denmark)
ektefellefradrag (Danmark) deduction for spouse (Denmark)
enkeltpersonforetak self-employment
erstatning compensation

F
fagforeningskontingent trade union fee
fast eiendom real property/real estate
feriepenger holiday pay
folkeregister population register
fordel fringe benefits
foreldelse limitation (by the lapse of time)
foreldrepenger parental benefit
forening association
   ---- society
foretak enterprise
formue capital
forsinkelsesavgift charge on overdue payment
forsinkelsesrente interest on overdue payment
forskuddstrekk/forskuddsskatt advance/withholding/preliminary tax
fradrag deduction
fradrag for pensjonssparing deduction for pension insurance premium paid
fradrag i skatt (Island, Sverige) tax reduction (Iceland, Sweden)
fri bil car benefit
fri bolig housing benefit
fri kost og losji free board and lodging
fritidsbolig holiday home
fdselpermisjon parental leave
fdselsnummer personal identity number

G
gevinst ved realisasjon capital gains
gjeld debt
gjeldsordning debt settlement agreement
godkjennelse approval
godtgjrelse allowance
grensegjenger cross-border commuter
grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland) basis for advance tax (Denmark, Finland)

H
heltidsarbeid full-time job
honorar fee
husleie rent
hybel/brakke simple accommodation (Norway)

I
innbygger resident
innkreve collect
inntekt income

K
kirkeskatt church tax
klage appeal
kollektiv avtale collective agreement
kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige) municipal property fee (Iceland, Sweden)
kommuneskatt municipal tax
konkurs bankruptcy
krav claim
kreditfradrag tax credit
kreditor creditor
kvittering receipt

L
leid bolig rented apartment/ house
leie rent
leilighet apartment
ligningsverdi (fast eiendom) tax value (real property/estate)
losji accommodation
lovgivning legislation
lnns- og trekkoppgave annual control information
   ---- end of year certificate
   ---- statement of earnings
lnnsslipp pay slip

M
motregning set-off
myndighet authority

O
opplysningspliktig liability to provide information

P
pleggstrekk destraint on salary
pendler commuter
pendling double dwelling
pensjonsforsikring pension insurance
pensjonssparing pension saving
permisjon leave of absence
personfradrag personal exemption/allowance
personfradrag (Finland) basic deduction in municipal taxation (Finland)
plikt liability
privat pensjonsordning private pension insurance
purring reminder

R
reisefradrag deduction for travel expenses
rentefradrag deduction for interest paid
renteinntekt interest income
restskatt residual tax

S
sak case
selskapsskatt corporation tax
selvangivelse tax return
selveierleilighet self-owned apartment
sikkerhetsstillelse furnishing of security
skatt tax
skatt til gode tax refund
skattefritak (Danmark) tax exemption (Denmark)
skatteklagenemnd tax appeal board
skattekort tax card
skatteoppgjr tax assessment notice
skatteplikt tax liability
skyldner debtor
sluttvederlag severance pay
statsborger citizen, national
statsskatt state tax
studiestipend/studieln student grant/loan
sykeforsikring health insurance

T
taushetsplikt secrecy provisions
tilbakebetale refund/reimburse
tilleggsforskudd supplimentary payment of advance tax
tilleggsskatt additional tax/tax surcharge
tjenestepensjon occupational pension
trygd national insurance
trygdeytelser social benefits

U
ufrepensjon disability pension
underholdsbidrag maintenance payment
underholdsbidrag till barn child maintenance payment
utbytte dividend
utlegg destraint
utleieinntekt rental income
utsendt stationed/posted
utsettelse postponement
utsettelse av betaling respite

V
vedlegge enclose
vedtak decision
verdipapirfond investment fund
virksomhet business activity