Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Ordliste


A
aktieńgare aksjonŠr
aktiebolag aksjeselskap
aktivitetsersńttning uf°repensjon
anstńllningsavtal, -kontrakt arbeidskontrakt
anstňnd utsettelse
anstňnd med betalning utsettelse av betaling
arbete i hemmet arbeid i hjemmet
arbetsgivaravgift arbeidsgiveravgift
arbetsl÷shetsersńttning arbeidsledighetstrygd
arbetsmarknadsavgift (Danmark) arbeidsmarkedsavgift (Danmark)
arvode honorar
avdrag fradrag
avdrag f÷r pensionssparande fradrag for pensjonssparing
avgňngsvederlag sluttvederlag
avrńkning (av skatt) kreditfradrag
avtal avtale
avtal om handrńckning i skatteńrenden bistandsavtale

B
barnbidrag barnetrygd
beslut vedtak
bifoga vedlegge
bilf÷rmňn fri bil
bolagsskatt selskapsskatt
borgenńr kreditor
bostadsf÷rmňn fri bolig
bostadsrńttslńgenhet andelsleilighet (Sverige, Island)

D
dr÷jsmňlsrńnta forsinkelsesrente
dubbel bosńttning pendling
dubbel hemvist dobbelt bosted
dubbelbeskattning dobbeltbeskatning

E
egen inbetalning av skatt tilleggsforskudd
egenńgd bostad bolig man eier
enkelt boende (Norge) hybel/brakke
enskild nńringsverksamhet enkeltpersonforetak
ersńttning erstatning
   ---- godtgj°relse

F
fackf÷reningsavgift fagforeningskontingent
fastighet fast eiendom
fastighetsskatt eiendomsskatt
fastighetsskatt (Danmark) eiendomsskatt (Danmark)
folkbokf÷ring folkeregister
fri kost och logi fri kost og losji
fritidsbostad fritidsbolig
f÷rńldraledighet, graviditetsledighet f°dselpermisjon
f÷rńldrapenning foreldrepenger
f÷relńggande anmodning
f÷rening forening
f÷retag foretak
f÷rmňner fordel
f÷rm÷genhet formue
f÷rseningsavgift forsinkelsesavgift

G
gńldenńr skyldner
garantipension alderspensjon
godkńnnande godkjennelse
grńnsgňngare grensegjenger
grundavdrag personfradrag
grundavdrag (Finland) personfradrag (Finland)

H
handelsbolag ansvarlig selskap
handrńckning bistand
heltidsarbete heltidsarbeid
hyra husleie
   ---- leie
hyresrńtt leid bolig

I
indriva innkreve
inkomst inntekt
inkomstdeklaration selvangivelse
intyg attest
intyga, bekrńfta bekrefte
invňnare innbygger

J
jńmkning av skatten till noll (Danmark) skattefritak (Danmark)

K
kollektivavtal kollektiv avtale
kommunal fastighetsavgift kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige)
kommunalskatt kommuneskatt
konkurs konkurs
kontrolluppgift l°nns- og trekkoppgave
kooperativ bostadrńttslńgenhet (Danmark, Norge, Island) andelsleilighet
krav, ansprňk krav
kvittning motregning
kvitto kvittering
kyrkoavgift kirkeskatt

L
lńgenhet leilighet
lagstiftning lovgivning
lńmna sńkerhet sikkerhetsstillelse
logi losji
l÷nespecifikation, l÷nebesked l°nnsslipp
l÷neutmńtning pňleggstrekk

M
medborgare statsborger
myndighet myndighet

N
nńringsverksamhet virksomhet

P
pňminnelse purring
pendlare pendler
pensionsf÷rsńkring pensjonsforsikring
pensionssparande pensjonssparing
personnummer f°dselsnummer
preliminńr skatt forskuddstrekk/forskuddsskatt
preskription foreldelse
privat pensionsf÷rsńkring privat pensjonsordning

R
rńnteavdrag rentefradrag
rńnteinkomst renteinntekt
realisationsvinst gevinst ved realisasjon
redovisning bokf°ring
reseavdrag reisefradrag

S
samordningsnummer D-nummer
sekretess taushetsplikt
semesterersńttning feriepenger
sjukf÷rsńkring sykeforsikring
skatt skatt
skatt att betala restskatt
skatteňterbńring skatt til gode
skattenńmnd skatteklagenemnd
skattereduktion fradrag i skatt (Island, Sverige)
skatterevision bokettersyn
skattetillńgg tilleggsskatt
skattsedel skattekort
skattskyldighet skatteplikt
skuld gjeld
skuldsanering gjeldsordning
skyldighet plikt
slutskattebesked skatteoppgj°r
sociala f÷rmňner trygdeytelser
socialf÷rsńkring trygd
statlig skatt statsskatt
studiest÷d studiestipend/studielňn

T
taxeringsvńrde ligningsverdi (fast eiendom)
tillgňngar aktiva
tjńnstepension tjenestepensjon
tjńnstledighet permisjon
traktamente diettgodtgj°relse

U
underhňllsbidrag underholdsbidrag
underhňllsbidrag till barn underholdsbidrag till barn
underlag f÷r f÷rskottsskatt (Danmark, Finland ) grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland)
uppgiftsskyldig opplysningspliktig
utdelning utbytte
uthyrningsinkomst utleieinntekt
utmńtning utlegg
utsńnd utsendt

V
vńrdepappersfond verdipapirfond

ňlderspension alderspensjon (Sverige)
ňterbetala tilbakebetale

ńgarlńgenhet selveierleilighet
ńktamakeavdrag (Danmark) ektefellefradrag (Danmark)
ńrende sak

Í
÷verklaga klage
Meny
 
Logo