Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Ordliste


A
afg°relse vedtak
aktieejer aksjonŠr
aktieselskab aksjeselskap
aktiver aktiva
andelslejlighed andelsleilighet
andelslejlighed (Sverige, Island) andelsleilighet (Sverige, Island)
anmodning anmodning
ansŠttelseskontrakt arbeidskontrakt
arbejdsgiverafgift arbeidsgiveravgift
arbejdsl°shedsdagpenge arbeidsledighetstrygd
arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag arbeidsmarkedsavgift (Danmark)
arbejdsmarkedspension tjenestepensjon
attest attest

B
barselsdagpenge foreldrepenger
barselsorlov f°dselpermisjon
befordringsfradrag reisefradrag
bekrŠfte bekrefte
bistand bistand
bistandsoverenskomst bistandsavtale
bogf°ring bokf°ring
borger/indbygger innbygger
b°rnebidrag underholdsbidrag till barn
b°rnecheck barnetrygd

C
Cpr-nummer f°dselsnummer
credit lempelse kreditfradrag

D
diŠter diettgodtgj°relse
dobbelt domicil dobbelt bosted
dobbelt husf°relse pendling
dobbeltbeskatning dobbeltbeskatning

E
ejendomsskat eiendomsskatt
ejendomsvŠrdi ligningsverdi (fast eiendom)
ejendomsvŠrdiskat eiendomsskatt (Danmark)
ejerbolig bolig man eier
ejerlejlighed selveierleilighet
enkel bolig (Norge) hybel/brakke
erstatning erstatning

F
fast ejendom fast eiendom
feriepenge feriepenger
folkepension alderspensjon
folkepension (Sverige) alderspensjon (Sverige)
folkeregister folkeregister
forening forening
formue formue
forskudsopg°relse grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland)
forskudsskat forskuddstrekk/forskuddsskatt
fortjeneste ved salg gevinst ved realisasjon
forŠldelse foreldelse
fradrag fradrag
fratrŠdelsesgodtg°relse sluttvederlag
fri bil fri bil
fri bolig fri bolig
fri kost og logi fri kost og losji
frivillig indbetaling tilleggsforskudd
fuldtidsarbejde heltidsarbeid
f°rtidspension uf°repensjon

G
godkendelse godkjennelse
godtg°relse godtgj°relse
grŠnsegŠnger grensegjenger
gŠldssanering gjeldsordning

H
henstand utsettelse
henstand med betaling utsettelse av betaling
hjemmearbejde arbeid i hjemmet
honorar honorar
husleje husleie

I
indkomst inntekt
interessentskab ansvarlig selskap
investeringsfond verdipapirfond

K
kirkeskat kirkeskatt
klage klage
kollektiv overenskomst kollektiv avtale
kommunal ejendomsafgift (Island, Sverige) kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige)
kommuneskat kommuneskatt
konkurs konkurs
kontingent till fagforening fagforeningskontingent
kontroloplysning l°nns- og trekkoppgave
krav krav
kreditor kreditor
kvittering kvittering

L
leje leie
lejebolig leid bolig
lejeindtŠgt utleieinntekt
lejlighed leilighet
logi losji
lovgivning lovgivning
l°nindeholdelse pňleggstrekk
l°nseddel l°nnsslipp

M
modregning motregning
morarente forsinkelsesrente
myndighed myndighet

O
opkrŠve innkreve
oplysningspligtig opplysningspliktig
orlov permisjon
overenskomst avtale
overskydende skat skatt til gode

P
pendler pendler
pensionsforsikringer pensjonsforsikring
pensionsfradrag fradrag for pensjonssparing
pensionsopsparing pensjonssparing
personalegoder fordel
personfradrag personfradrag
personfradrag (Finland) personfradrag (Finland)
pligt plikt
privat pensionsordning privat pensjonsordning

R
rentefradrag rentefradrag
renteindkomst renteinntekt
restance gjeld
restskat restskatt
rykker purring

S
sag sak
selskabsskat selskapsskatt
selvangivelse selvangivelse
selvstŠndig virksomhed enkeltpersonforetak
sikkerhedstillelse sikkerhetsstillelse
skat skatt
skatteankenŠvn skatteklagenemnd
skattefritagelse skattefritak (Danmark)
skattekontrol bokettersyn
skattekort skattekort
skattenedsŠttelse (Island, Sverige) fradrag i skatt (Island, Sverige)
skattepersonnummer D-nummer
skattepligt skatteplikt
skattetillŠg tilleggsskatt
skyldner skyldner
social sikring trygd
sociale ydelser trygdeytelser
sommerhus fritidsbolig
statsborger statsborger
statsskat statsskatt
straftillŠg forsinkelsesavgift
studiest°tte/studielňn studiestipend/studielňn
sygesikring sykeforsikring

T
tavshedspligt taushetsplikt
tilbagebetale tilbakebetale

U
udbytte utbytte
udlŠg utlegg
udsendt utsendt
underholdsbidrag underholdsbidrag

V
vedlŠgge vedlegge
virksomhed foretak
   ---- virksomhet

Ă
ŠgtefŠllefradrag ektefellefradrag (Danmark)

ňrsopg°relse skatteoppgj°r
Menu
 
Logo