Ordlista


A
afgrelse decision
aktieejer shareholder
aktieselskab limited liability company
aktiver assets
andelslejlighed apartment in a housing cooperative (Denmark, Norway, Iceland)
andelslejlighed (Sverige, Island) tenant-owners flat (Sweden, Iceland)
anmodning request
ansttelseskontrakt employment contract
arbejdsgiverafgift employer's social security contribution
arbejdslshedsdagpenge unemployment benefit
arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag labour market contribution (tax, Denmark)
arbejdsmarkedspension occupational pension
attest certificate

B
barselsdagpenge parental benefit
barselsorlov parental leave
befordringsfradrag deduction for travel expenses
bekrfte confirm
bistand administrative assistance
bistandsoverenskomst convention on mutual assistance
bogfring accounting
   ---- bookkeeping
borger/indbygger resident
brnebidrag child maintenance payment
brnecheck child benefit

C
Cpr-nummer personal identity number
credit lempelse tax credit

D
diter daily allowance
dobbelt domicil double residence
dobbelt husfrelse double dwelling
dobbeltbeskatning double taxation

E
ejendomsskat property/real estate tax
ejendomsvrdi tax value (real property/estate)
ejendomsvrdiskat property value tax (Denmark)
ejerbolig self-owned dwelling
ejerlejlighed self-owned apartment
enkel bolig (Norge) simple accommodation (Norway)
erstatning compensation

F
fast ejendom real property/real estate
feriepenge holiday pay
folkepension old-age pension
folkepension (Sverige) retirement pension (Sweden)
folkeregister population register
forening association
   ---- society
formue capital
forskudsopgrelse basis for advance tax (Denmark, Finland)
forskudsskat advance/withholding/preliminary tax
fortjeneste ved salg capital gains
forldelse limitation (by the lapse of time)
fradrag deduction
fratrdelsesgodtgrelse severance pay
fri bil car benefit
fri bolig housing benefit
fri kost og logi free board and lodging
frivillig indbetaling supplimentary payment of advance tax
fuldtidsarbejde full-time job
frtidspension disability pension

G
godkendelse approval
godtgrelse allowance
grnsegnger cross-border commuter
gldssanering debt settlement agreement

H
henstand postponement
henstand med betaling respite
hjemmearbejde working at home
honorar fee
husleje rent

I
indkomst income
interessentskab partnership
investeringsfond investment fund

K
kirkeskat church tax
klage appeal
kollektiv overenskomst collective agreement
kommunal ejendomsafgift (Island, Sverige) municipal property fee (Iceland, Sweden)
kommuneskat municipal tax
konkurs bankruptcy
kontingent till fagforening trade union fee
kontroloplysning annual control information
   ---- end of year certificate
   ---- statement of earnings
krav claim
kreditor creditor
kvittering receipt

L
leje rent
lejebolig rented apartment/ house
lejeindtgt rental income
lejlighed apartment
logi accommodation
lovgivning legislation
lnindeholdelse destraint on salary
lnseddel pay slip

M
modregning set-off
morarente interest on overdue payment
myndighed authority

O
opkrve collect
oplysningspligtig liability to provide information
orlov leave of absence
overenskomst agreement
overskydende skat tax refund

P
pendler commuter
pensionsforsikringer pension insurance
pensionsfradrag deduction for pension insurance premium paid
pensionsopsparing pension saving
personalegoder fringe benefits
personfradrag personal exemption/allowance
personfradrag (Finland) basic deduction in municipal taxation (Finland)
pligt liability
privat pensionsordning private pension insurance

R
rentefradrag deduction for interest paid
renteindkomst interest income
restance debt
restskat residual tax
rykker reminder

S
sag case
selskabsskat corporation tax
selvangivelse tax return
selvstndig virksomhed self-employment
sikkerhedstillelse furnishing of security
skat tax
skatteankenvn tax appeal board
skattefritagelse tax exemption (Denmark)
skattekontrol tax audit
skattekort tax card
skattenedsttelse (Island, Sverige) tax reduction (Iceland, Sweden)
skattepersonnummer non-resident identification number (Denmark, Norway, Sweden)
skattepligt tax liability
skattetillg additional tax/tax surcharge
skyldner debtor
social sikring national insurance
sociale ydelser social benefits
sommerhus holiday home
statsborger citizen, national
statsskat state tax
straftillg charge on overdue payment
studiesttte/studieln student grant/loan
sygesikring health insurance

T
tavshedspligt secrecy provisions
tilbagebetale refund/reimburse

U
udbytte dividend
udlg destraint
udsendt stationed/posted
underholdsbidrag maintenance payment

V
vedlgge enclose
virksomhed business activity
   ---- enterprise

gtefllefradrag deduction for spouse (Denmark)

rsopgrelse tax assessment notice