Sanasto


A
aksjeselskap aktieselskab
aksjonr aktieejer
aktiva aktiver
alderspensjon folkepension
alderspensjon (Sverige) folkepension (Sverige)
andelsleilighet andelslejlighed
andelsleilighet (Sverige, Island) andelslejlighed (Sverige, Island)
anmodning anmodning
ansvarlig selskap interessentskab
arbeid i hjemmet hjemmearbejde
arbeidsgiveravgift arbejdsgiverafgift
arbeidskontrakt ansttelseskontrakt
arbeidsledighetstrygd arbejdslshedsdagpenge
arbeidsmarkedsavgift (Danmark) arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag
attest attest
avtale overenskomst

B
barnetrygd brnecheck
bekrefte bekrfte
bistand bistand
bistandsavtale bistandsoverenskomst
bokettersyn skattekontrol
bokfring bogfring
bolig man eier ejerbolig

D
diettgodtgjrelse diter
D-nummer skattepersonnummer
dobbelt bosted dobbelt domicil
dobbeltbeskatning dobbeltbeskatning

E
eiendomsskatt ejendomsskat
eiendomsskatt (Danmark) ejendomsvrdiskat
ektefellefradrag (Danmark) gtefllefradrag
enkeltpersonforetak selvstndig virksomhed
erstatning erstatning

F
fagforeningskontingent kontingent till fagforening
fast eiendom fast ejendom
feriepenger feriepenge
folkeregister folkeregister
fordel personalegoder
foreldelse forldelse
foreldrepenger barselsdagpenge
forening forening
foretak virksomhed
formue formue
forsinkelsesavgift straftillg
forsinkelsesrente morarente
forskuddstrekk/forskuddsskatt forskudsskat
fradrag fradrag
fradrag for pensjonssparing pensionsfradrag
fradrag i skatt (Island, Sverige) skattenedsttelse (Island, Sverige)
fri bil fri bil
fri bolig fri bolig
fri kost og losji fri kost og logi
fritidsbolig sommerhus
fdselpermisjon barselsorlov
fdselsnummer Cpr-nummer

G
gevinst ved realisasjon fortjeneste ved salg
gjeld restance
gjeldsordning gldssanering
godkjennelse godkendelse
godtgjrelse godtgrelse
grensegjenger grnsegnger
grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland) forskudsopgrelse

H
heltidsarbeid fuldtidsarbejde
honorar honorar
husleie husleje
hybel/brakke enkel bolig (Norge)

I
innbygger borger/indbygger
innkreve opkrve
inntekt indkomst

K
kirkeskatt kirkeskat
klage klage
kollektiv avtale kollektiv overenskomst
kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige) kommunal ejendomsafgift (Island, Sverige)
kommuneskatt kommuneskat
konkurs konkurs
krav krav
kreditfradrag credit lempelse
kreditor kreditor
kvittering kvittering

L
leid bolig lejebolig
leie leje
leilighet lejlighed
ligningsverdi (fast eiendom) ejendomsvrdi
losji logi
lovgivning lovgivning
lnns- og trekkoppgave kontroloplysning
lnnsslipp lnseddel

M
motregning modregning
myndighet myndighed

O
opplysningspliktig oplysningspligtig

P
pleggstrekk lnindeholdelse
pendler pendler
pendling dobbelt husfrelse
pensjonsforsikring pensionsforsikringer
pensjonssparing pensionsopsparing
permisjon orlov
personfradrag personfradrag
personfradrag (Finland) personfradrag (Finland)
plikt pligt
privat pensjonsordning privat pensionsordning
purring rykker

R
reisefradrag befordringsfradrag
rentefradrag rentefradrag
renteinntekt renteindkomst
restskatt restskat

S
sak sag
selskapsskatt selskabsskat
selvangivelse selvangivelse
selveierleilighet ejerlejlighed
sikkerhetsstillelse sikkerhedstillelse
skatt skat
skatt til gode overskydende skat
skattefritak (Danmark) skattefritagelse
skatteklagenemnd skatteankenvn
skattekort skattekort
skatteoppgjr rsopgrelse
skatteplikt skattepligt
skyldner skyldner
sluttvederlag fratrdelsesgodtgrelse
statsborger statsborger
statsskatt statsskat
studiestipend/studieln studiesttte/studieln
sykeforsikring sygesikring

T
taushetsplikt tavshedspligt
tilbakebetale tilbagebetale
tilleggsforskudd frivillig indbetaling
tilleggsskatt skattetillg
tjenestepensjon arbejdsmarkedspension
trygd social sikring
trygdeytelser sociale ydelser

U
ufrepensjon frtidspension
underholdsbidrag underholdsbidrag
underholdsbidrag till barn brnebidrag
utbytte udbytte
utlegg udlg
utleieinntekt lejeindtgt
utsendt udsendt
utsettelse henstand
utsettelse av betaling henstand med betaling

V
vedlegge vedlgge
vedtak afgrelse
verdipapirfond investeringsfond
virksomhet virksomhed