Sanasto


A
accommodation logi
accounting bogfring
additional tax/tax surcharge skattetillg
administrative assistance bistand
advance/withholding/preliminary tax forskudsskat
agreement overenskomst
allowance godtgrelse
annual control information kontroloplysning
apartment lejlighed
apartment in a housing cooperative (Denmark, Norway, Iceland) andelslejlighed
appeal klage
approval godkendelse
assets aktiver
association forening
authority myndighed

B
bankruptcy konkurs
basic deduction in municipal taxation (Finland) personfradrag (Finland)
basis for advance tax (Denmark, Finland) forskudsopgrelse
bookkeeping bogfring
business activity virksomhed

C
capital formue
capital gains fortjeneste ved salg
car benefit fri bil
case sag
certificate attest
charge on overdue payment straftillg
child benefit brnecheck
child maintenance payment brnebidrag
church tax kirkeskat
citizen, national statsborger
claim krav
collect opkrve
collective agreement kollektiv overenskomst
commuter pendler
compensation erstatning
confirm bekrfte
convention on mutual assistance bistandsoverenskomst
corporation tax selskabsskat
creditor kreditor
cross-border commuter grnsegnger

D
daily allowance diter
debt restance
debt settlement agreement gldssanering
debtor skyldner
decision afgrelse
deduction fradrag
deduction for interest paid rentefradrag
deduction for pension insurance premium paid pensionsfradrag
deduction for spouse (Denmark) gtefllefradrag
deduction for travel expenses befordringsfradrag
destraint udlg
destraint on salary lnindeholdelse
disability pension frtidspension
dividend udbytte
double dwelling dobbelt husfrelse
double residence dobbelt domicil
double taxation dobbeltbeskatning

E
employer's social security contribution arbejdsgiverafgift
employment contract ansttelseskontrakt
enclose vedlgge
end of year certificate kontroloplysning
enterprise virksomhed

F
fee honorar
free board and lodging fri kost og logi
fringe benefits personalegoder
full-time job fuldtidsarbejde
furnishing of security sikkerhedstillelse

H
health insurance sygesikring
holiday home sommerhus
holiday pay feriepenge
housing benefit fri bolig

I
income indkomst
interest income renteindkomst
interest on overdue payment morarente
investment fund investeringsfond

L
labour market contribution (tax, Denmark) arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag
leave of absence orlov
legislation lovgivning
liability pligt
liability to provide information oplysningspligtig
limitation (by the lapse of time) forldelse
limited liability company aktieselskab

M
maintenance payment underholdsbidrag
municipal property fee (Iceland, Sweden) kommunal ejendomsafgift (Island, Sverige)
municipal tax kommuneskat

N
national insurance social sikring
non-resident identification number (Denmark, Norway, Sweden) skattepersonnummer

O
occupational pension arbejdsmarkedspension
old-age pension folkepension

P
parental benefit barselsdagpenge
parental leave barselsorlov
partnership interessentskab
pay slip lnseddel
pension insurance pensionsforsikringer
pension saving pensionsopsparing
personal exemption/allowance personfradrag
personal identity number Cpr-nummer
population register folkeregister
postponement henstand
private pension insurance privat pensionsordning
property value tax (Denmark) ejendomsvrdiskat
property/real estate tax ejendomsskat

R
real property/real estate fast ejendom
receipt kvittering
refund/reimburse tilbagebetale
reminder rykker
rent husleje
   ---- leje
rental income lejeindtgt
rented apartment/ house lejebolig
request anmodning
resident borger/indbygger
residual tax restskat
respite henstand med betaling
retirement pension (Sweden) folkepension (Sverige)

S
secrecy provisions tavshedspligt
self-employment selvstndig virksomhed
self-owned apartment ejerlejlighed
self-owned dwelling ejerbolig
set-off modregning
severance pay fratrdelsesgodtgrelse
shareholder aktieejer
simple accommodation (Norway) enkel bolig (Norge)
social benefits sociale ydelser
society forening
state tax statsskat
statement of earnings kontroloplysning
stationed/posted udsendt
student grant/loan studiesttte/studieln
supplimentary payment of advance tax frivillig indbetaling

T
tax skat
tax appeal board skatteankenvn
tax assessment notice rsopgrelse
tax audit skattekontrol
tax card skattekort
tax credit credit lempelse
tax exemption (Denmark) skattefritagelse
tax liability skattepligt
tax reduction (Iceland, Sweden) skattenedsttelse (Island, Sverige)
tax refund overskydende skat
tax return selvangivelse
tax value (real property/estate) ejendomsvrdi
tenant-owners flat (Sweden, Iceland) andelslejlighed (Sverige, Island)
trade union fee kontingent till fagforening

U
unemployment benefit arbejdslshedsdagpenge

W
working at home hjemmearbejde