Sanasto


A
afgrelse vedtak
aktieejer aksjonr
aktieselskab aksjeselskap
aktiver aktiva
andelslejlighed andelsleilighet
andelslejlighed (Sverige, Island) andelsleilighet (Sverige, Island)
anmodning anmodning
ansttelseskontrakt arbeidskontrakt
arbejdsgiverafgift arbeidsgiveravgift
arbejdslshedsdagpenge arbeidsledighetstrygd
arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag arbeidsmarkedsavgift (Danmark)
arbejdsmarkedspension tjenestepensjon
attest attest

B
barselsdagpenge foreldrepenger
barselsorlov fdselpermisjon
befordringsfradrag reisefradrag
bekrfte bekrefte
bistand bistand
bistandsoverenskomst bistandsavtale
bogfring bokfring
borger/indbygger innbygger
brnebidrag underholdsbidrag till barn
brnecheck barnetrygd

C
Cpr-nummer fdselsnummer
credit lempelse kreditfradrag

D
diter diettgodtgjrelse
dobbelt domicil dobbelt bosted
dobbelt husfrelse pendling
dobbeltbeskatning dobbeltbeskatning

E
ejendomsskat eiendomsskatt
ejendomsvrdi ligningsverdi (fast eiendom)
ejendomsvrdiskat eiendomsskatt (Danmark)
ejerbolig bolig man eier
ejerlejlighed selveierleilighet
enkel bolig (Norge) hybel/brakke
erstatning erstatning

F
fast ejendom fast eiendom
feriepenge feriepenger
folkepension alderspensjon
folkepension (Sverige) alderspensjon (Sverige)
folkeregister folkeregister
forening forening
formue formue
forskudsopgrelse grunnlag for forskuddstrekk (Danmark, Finland)
forskudsskat forskuddstrekk/forskuddsskatt
fortjeneste ved salg gevinst ved realisasjon
forldelse foreldelse
fradrag fradrag
fratrdelsesgodtgrelse sluttvederlag
fri bil fri bil
fri bolig fri bolig
fri kost og logi fri kost og losji
frivillig indbetaling tilleggsforskudd
fuldtidsarbejde heltidsarbeid
frtidspension ufrepensjon

G
godkendelse godkjennelse
godtgrelse godtgjrelse
grnsegnger grensegjenger
gldssanering gjeldsordning

H
henstand utsettelse
henstand med betaling utsettelse av betaling
hjemmearbejde arbeid i hjemmet
honorar honorar
husleje husleie

I
indkomst inntekt
interessentskab ansvarlig selskap
investeringsfond verdipapirfond

K
kirkeskat kirkeskatt
klage klage
kollektiv overenskomst kollektiv avtale
kommunal ejendomsafgift (Island, Sverige) kommunal eiendomsavgift (Island, Sverige)
kommuneskat kommuneskatt
konkurs konkurs
kontingent till fagforening fagforeningskontingent
kontroloplysning lnns- og trekkoppgave
krav krav
kreditor kreditor
kvittering kvittering

L
leje leie
lejebolig leid bolig
lejeindtgt utleieinntekt
lejlighed leilighet
logi losji
lovgivning lovgivning
lnindeholdelse pleggstrekk
lnseddel lnnsslipp

M
modregning motregning
morarente forsinkelsesrente
myndighed myndighet

O
opkrve innkreve
oplysningspligtig opplysningspliktig
orlov permisjon
overenskomst avtale
overskydende skat skatt til gode

P
pendler pendler
pensionsforsikringer pensjonsforsikring
pensionsfradrag fradrag for pensjonssparing
pensionsopsparing pensjonssparing
personalegoder fordel
personfradrag personfradrag
personfradrag (Finland) personfradrag (Finland)
pligt plikt
privat pensionsordning privat pensjonsordning

R
rentefradrag rentefradrag
renteindkomst renteinntekt
restance gjeld
restskat restskatt
rykker purring

S
sag sak
selskabsskat selskapsskatt
selvangivelse selvangivelse
selvstndig virksomhed enkeltpersonforetak
sikkerhedstillelse sikkerhetsstillelse
skat skatt
skatteankenvn skatteklagenemnd
skattefritagelse skattefritak (Danmark)
skattekontrol bokettersyn
skattekort skattekort
skattenedsttelse (Island, Sverige) fradrag i skatt (Island, Sverige)
skattepersonnummer D-nummer
skattepligt skatteplikt
skattetillg tilleggsskatt
skyldner skyldner
social sikring trygd
sociale ydelser trygdeytelser
sommerhus fritidsbolig
statsborger statsborger
statsskat statsskatt
straftillg forsinkelsesavgift
studiesttte/studieln studiestipend/studieln
sygesikring sykeforsikring

T
tavshedspligt taushetsplikt
tilbagebetale tilbakebetale

U
udbytte utbytte
udlg utlegg
udsendt utsendt
underholdsbidrag underholdsbidrag

V
vedlgge vedlegge
virksomhed foretak
   ---- virksomhet

gtefllefradrag ektefellefradrag (Danmark)

rsopgrelse skatteoppgjr