Meny

Allmän information om inkomstskatt i Grönland

Grönland har sin egen skattelagstiftning. Från och med den 1 januari 2007 administreras uppbörden av inkomstskatten enligt "Landstingslov nr 11 om förvaltning av skatter" och "Landstingslov nr. 12 om inkomstskatt från den 2 november 2006", med tillhörande anvisningar och skatteavtal. Både fysiska och juridiska personer omfattas av dessa lagar.

Folkbokföring

Om du planerar att bo i Grönland mer än sex månader måste du anmäla din flytt till de grönländska myndigheterna inom fem dagar från det att du kom till landet.

Du kan göra en flyttanmälan online om du har ett NemID på borger.gl. Om du inte har ett NemID kan du anmäla din flytt genom att kontakta den lokala kommunen.

Skattskyldighet

Både fysiska och juridiska personer är skattskyldiga i Grönland. De som är skattskyldiga kan delas in i två grupper, de som är obegränsat skattskyldiga och de som är begränsat skattskyldiga.

Obegränsad skattskyldighet

Fysiska personer som är bosatta i Grönland eller som vistas i Grönland under en period som överstiger 6 månader är skattskyldiga för alla sina inkomster under denna period (=skattskyldighetsperioden) oavsett om inkomsterna härrör från Grönland, Danmark eller annat land (globalinkomstprincipen). Obegränsad skattskyldighet tillämpas även för bolag m.fl. som är registrerade som grönländska företag.

Inkomster och utgifter från fast egendom som är belägen utanför Grönland är dock undantagna från beskattning och ska därför inte ingå i den grönländska inkomstdeklarationen.

Uppgifter om schablonavdrag (standardavdrag och personavdrag) och skattesatser finner du i broschyren "Vejledning for tilflyttere til Grönland" som finns på aka.gl under announcements from 2008 under det senaste meddelandet om avdrag och procentuella kostnader

Begränsad skattskyldighet

Fysiska personer som uppehåller sig i Grönland mindre än 6 månader är begränsat skattskyldiga för löneinkomster inklusive eventuella förmåner (förmån av kost, bostad, bil m.m.). Inkomsten reduceras med ett mindre avdrag som är fastställt. Vid skatteberäkningen medges dessutom även ett schablonavdrag (personavdrag) för det antal dagar som är beskattningsbara i Grönland.

Personer som är bosatta i ett land som Grönland inte har något skatteavtal med kommer inte att ses som skattskyldiga i Grönland när de stannar där 14 dagar eller mindre om personen är anställd och avlönad av sin vanlige arbetsgivare. Arbetsgivaren får inte vara grönländsk eller ha ett fast driftställe i Grönland. Personer som bor i Danmark, Färöarna, Island eller Norge med vilka Grönland har ett skatteavtal, gäller följande:

Personer som t.ex. skickas av sin arbetsgivare till en konferens i Grönland eller för att bygga eller utföra konstruktionsarbete där, blir inte beskattade i Grönland under förutsättning att personen stannar mindre än 183-dagar under en tolvmånadersperiod.

Om vistelsen överstiger 183 dagar kommer personen vara obegränsat skattskyldig i Grönland och inkomsten beskattas från första dagen i Grönland.

Definitiv skatt

Personer som arbetar inom mineralbranschen eller med stora byggprojekt utanför existerande städer eller bebyggelse liksom även personer som arbetar i samband med att bygga flygplatser på uppdrag av grönländska staten, betalar en definitiv skatt.

Systemet med definitiv skatt innebär att anställda som omfattas beskattas med 35 % skatt utan möjlighet till avdrag.

Systemet med definitiv skatt tillämpas på personer som inte varit obegränsat skattskyldiga i någon kommun i Grönland under de senaste sex månaderna.

 

Pensionsinkomster ska ingå i den skattepliktiga inkomsten i Grönland om personen är obegränsat skattskyldig där. Pensionsinkomster från Danmark beskattas endast i Grönland. Däremot kan pensioner från Färöarna, Island och Norge beskattas även i utbetalningslandet. och för att undvika dubbelbeskattning sätts den grönländska skatten ned med den skatt som betalats i dessa länder på pensionen (avräkning). Nedsättning av grönländsk skatt kan också medges avseende pensionsinkomster från länder som Grönland inte har skatteavtal med om skatt har betalts i det land varifrån pensionen utbetalas.

 

Pensioner

Här följer en allmän genomgång av beskattning av pensioner i Grönland. Mer information fås på aka.gl under pensions.

Beskattning av inbetalningar till och utbetalningar från pensionsordningar

Reglerna är olika när det gäller beskattningen av inbetalningar av avgifter till grönländska  pensionsbolag och inbetalning till pensionsbolag som inte är grönländska.

Inbetalningar till och ersättningar från grönländska pensionslösningar

Som utgångspunkt kan avdrag för avgifter till grönländska pensionslösningar medges vid skatteberäkningen. Om arbetsgivaren betalar avgifterna finns en avdragsrätt för arbetsgivaren för dessa inbetalningar av avgifter till en pensionslösning, och dessa avgifter ska inte tas med i den beskattningsbara inkomsten för den anställde.

Om betalningarna till en pensionslösning har undantagits från skatt eller om det varit avdragsrätt för avgifterna, beskattas senare utbetalningarna från sådana pensionslösningar.

Inbetalningar till och ersättningar från pensionslösningar som inte är grönländska

Rättigheten till avdrag eller skattefrihet för betalningar till en pensionslösning gäller inte pensionslösningar som inte är grönländska. Sådana betalningar sker med beskattade medel.

Om det kan dokumenteras att det inte funnits någon rätt till avdrag eller skattefrihet för betalningar, kommer utbetalda ersättningar inte beskattas om pensionslösningen uppfyller vissa krav.

Utländska pensioner och dubbelbeskattning

Grönland - Danmark (Agreement, Supplementary Agreements)

Som en grundregel beskattas pensionsinkomster i hemviststaten. Det gäller dock inte om du får pensionsinkomster från ett pensionsbolag som är från ett annat land än hemviststaten och det har funnits avdragsrätt för inbetalningar till pensionslösningen i det andra landet. I det fallet kan pensionsinkomsten beskattas i källstaten, d.v.s. i det land den utbetalas från.

Grönland - Färöarna (Agreement)

Utbetald pension kan beskattas i båda länderna.

Grönland - Island (Agreement) & Grönland - Norge (Agreement)

Grunden i båda dessa skatteavtal är att pensionsinkomst beskattas i det land (källstat) som betalar ut pensionen.

Allmänt

Till den del som källstaten beskattar pensionsutbetalningen ges avräkning av den skatten mot grönländsk skatt. Detta gäller även pensioner från länder där skatteavtal saknas.

Obligatorisk pension

I Grönland är det en skyldighet att spara till pension om:

Lagen om obligatorisk pension med bilagor kan hittas här: Parliament of Greenland Act No. 21 of 28 November 2016 on the compulsory pension plan.

Studerande

Studerande från Danmark, Färöarna, Island eller Norge som vistas i Grönland för att studera beskattas inte där för belopp som de får för sitt uppehälle från dessa länder.

Fast egendom som ägs av fysiska personer

Inkomster från fast egendom utanför Grönland är inte skattepliktiga i Grönland och det medges inte heller något avdrag för ränteutgifter eller andra kostnader avseende fast egendom som inte är belägen i Grönland.

Personer som är bosatta utanför Grönland och som äger fast egendom i Grönland är begränsat skatteskyldiga i Grönland och blir beskattade i Grönland för överskott vid uthyrning av den fasta egendomen i Grönland.

 

Beskattning av aktier och utdelningar

I Grönland beskattas inte kapitalvinster utom när köp och försäljning av aktier sker som ett led  i handel med värdepapper eller spekulation.

Utdelningsinkomster beskattas med den skattesats som gäller i den kommun där det utdelande bolaget hör hemma.

Om någon som inte är skattskyldig i Grönland får utdelning från ett bolag i Grönland, kan personen i vissa fall bli ersatt för del av den skatt som betalats på utdelningen beroende på vad som gäller enligt det aktuella skatteavtalet.

Skatteavtal

Grönland har skatteavtal med Danmark, Färöarna, Island och Norge.

Om en inkomst från något av dessa länder kan beskattas både i Grönland och i det andra landet samt personen har hemvist i Grönland enligt aktuellt skatteavtal, kommer Grönland för att undvika dubbelbeskattning sätta ned den grönländska skatten med den skatt som betalats i det andra landet (avräkning).

Person som får inkomst från länder med vilka Grönland inte har ingått något skatteavtal kan få motsvarande nedsättning av den grönländska skatten på denna inkomst enligt intern grönländsk lagstiftning.

Ytterligare information och aktuell lagstiftning finns på grönländska Skattemyndighetens webbplats  aka.gl.

Socialförsäkring

Socialförsäkringen i de nordiska länderna finansieras på olika sätt. Vilka avgifter som betalas, storlek och beräkningsgrund varierar mellan länderna. I Grönland betalas de sociala avgifterna genom skatter.

I Grönland ges inte något allmänt avdrag för avgifter till andra länders socialförsäkringssystem.

Vägledning

Under Guidance på aka.gl, finns detaljerade vägledning bland annat om skatteåterbetalning, att söka utbildning, beskattning av fri semesterresa etc. Utöver detta hittar du även  guidance for newcomers to Greenland.

FAQ

Grönländska Skattemyndigheten har sammanställt svaren till de vanligaste frågorna som bland annat handlar om arbetsgivare, arbetsgivarregister, preliminärskatt, fordonsskatt och skattebesked. Detta finns under

FAQ på aka.gl.

Frågor om skatt i Grönland kan skickas till den grönländska Skattemyndigheten på grönländska, danska eller engelska på adressen:

The Greenlandic Tax Agency

P.O. Box 1605, 3900 Nuuk

Tel.: 34 65 00, Fax: 32 20 42, e-mail: tax@nanoq.glMeny