Meny

Generell informasjon om inntektsskatt på Grønland

Grønland har sin egen skattelovgivning. Fra og med 1. januar 2007 oppkreves og administreres inntektsskatten på grunnlag av Landstingslov nr. 11 om forvaltning af skatter og Landstingslov nr. 12 om indkomstskat av 2. november 2006, med senere endringer, tilhørende forskrifter og skatteavtaler. Lovene omfatter både personer og selskaper mv.

Begrenset skatteplikt.

Personer som oppholder seg mindre enn 6 måneder på Grønland, er begrenset skattepliktige for lønnsinntekt og eventuelle naturalytelser (fri kost, fritt losji, fri bil mv.). Begrenset skattepliktige har krav på et standardfradrag i inntekten. Det gis også et personfradrag ved skatteberegningen basert på antall dager med skatteplikt.

Full skatteplikt.

Personer som bor eller oppholder seg på Grønland på minst 6 måneder er skattepliktige for alle inntekter i oppholdsperioden (=skattepliktsperioden) - uansett om inntektene kommer fra Grønland, Danmark eller utlandet (globalinntektsprinsippet). Inntekter av og kostnader knyttet til fast eiendom utenfor Grønland er unntatt og skal ikke tas med i skattegrunnlaget.

Satsene for personfradrag, standardfradrag og skattesatser finnes i "Vejledning for tilflyttere til Grønland" I 1 som ligger på www.aka.gl. Veiledningen gir også en mer utfyllende beskrivelse av skattepliktige inntekter og fradrag.

Lønnsinntekt.

Lønn for arbeid utført på Grønland beskattes på Grønland uansett om lønnen kommer fra en grønlandsk, dansk eller utenlandsk arbeidsgiver. Beskatningsretten kan være begrenset etter skatteavtale med Danmark, Færøyene, Island og Norge.

Pensjoner.

Personer som er fullt skattepliktige på Grønland er skattepliktige for pensjoner. Pensjon fra Danmark skal bare beskattes på Grønland. Pensjoner fra Færøyene, Island og Norge kan også beskattes i utbetalingslandet, og det gis kredit (skattefradrag) i den grønlandske skatten på pensjonen når det er betalt skatt i et av disse landene. Pensjon fra land som det ikke er inngått skatteavtale med er skattepliktig, og det kan gis et fradrag i skatten på Grønland når det er betalt skatt i utbetalingslandet.

Studenter

Studenter fra Danmark, Færøyene, Island eller Norge som oppholder seg på Grønland for å studere, skal ikke beskattes på Grønland for beløp som de mottar til sitt underhold fra hjemlandet.

Fast eiendom.

Inntekt av fast eiendom utenfor Grønland er ikke skattepliktig på Grønland. Det gis ikke fradrag for rentekostnader og andre kostnader som knytter seg til fast eiendom utenfor Grønland.

Personer bosatt utenfor Grønland som eier fast eiendom på Grønland, er begrenset skattepliktige til Grønland. Inntekt ved utleie av fast eiendom er skattepliktig.

Skatteavtaler.

Grønland har skatteavtaler med Danmark, Færøyene, Island og Norge. Når en inntekt fra et av disse landene kan beskattes i begge land og personen er bosatt på Grønland etter skatteavtalen, vil det bli gitt kredit (skattefradrag) i skatten på Grønland.

Personer som har inntekter fra land som Grønland ikke har skatteavtale med, vil i henhold til intern lovgivning kunne få et fradrag i den grønlandske skatten på inntekten.

Ytterligere informasjon og aktuell lovgivning finnes på Skattestyrelsens hjemmeside, www.aka.gl.

Spørsmål om skatt på Grønland kan rettes til Grønlands Selvstyre, via skatteportalen, eller ved henvendelse til:

Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen, Postboks 1605, 3900 Nuuk,

telefon: +299 34 65 01, E-mail: tax@nanoq.gl.Meny