Meny

Allmän information om skatt på Färöarna

Färöarna är enligt ”Hjemmestyreloven” från 1948 en självstyrande del av Danmark. Skattelagstiftningen är en färöisk angelägenhet och Färöarna är en självständig avtalspart i nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

Informationen nedan tar upp de huvudregler som gäller. Det finns många undantag som inte är medtagna här. Är du osäker på vad som gäller, ring eller skriv till adressen nederst på sidan.

Obegränsat skattskyldig

Obegränsat skattskyldig i Färöarna är bl.a. den som är bosatt i Färöarna eller som uppehåller sig i Färöarna under minst 180 dagar under en löpande 12-månadersperiod. Den som är obegränsat skattskyldig ska i sin självdeklaration uppge allt som intjänats i Färöarna och i utlandet (globalbeskattning).

Begränsat skattskyldig

Begränsat skattskyldig i Färöarna är bl.a. den som är tillfälligt anställd i Färöarna under mindre än 180 dagar.

Löneinkomst

Löneinkomst som har sin källa i Färöarna beskattas där. Om löntagaren är begränsat skattskyldig i Färöarna beskattas inkomsten med en skattesats på 42 % utan avdrag för några omkostnader.

Pensioner

Pensioner som betalas ut från Färöarna, beskattas på Färöarna.

Pensioner från ett annat nordiskt land kan beskattas i utbetalningslandet och vid beskattningen i Färöarna har man rätt att begära att skatten i det andra landet räknas bort från den skatt som ska betalas i Färöarna.

Mellan Färöarna och Danmark gäller följande:

1. Pensioner enligt socialförsäkringssystemet och andra socialförsäkringsersättningar ska enbart beskattas där personen är bosatt.

2. Pensioner och andra liknande ersättningar som inte omfattas av punkt 1, och som kommer från den ena delen av riket (dvs. Färöarna eller Danmark) och utbetalas till en person som är bosatt i den andra delen av riket, ska enbart beskattas där personen är bosatt. Se undantag i punkt 3 och 4.

3. Pensioner och andra liknande ersättnngar som nämnts i punkt 2 kan även beskattas i den del av riket där utbetalningen sker om:

a) den som mottar pensionen har fått avdrag vid beskattningen för inbetald premie till pensionsordning i den delen av riket efter de regler som gäller där; eller

b) inbetald till pensionsordningen från en arbetsgivare inte var en skattepliktig inkomst för mottagaren i denna delen av riket efter reglerna som gäller där.

4. Pensioner och andra liknande ersättningar som nämnts i punkt 2 kan bara beskattas i den delen av riket där utbetalningen sker, i den utsträckning som;

a) den som mottar pensionen har blivit beskattad för inbetald premie till pensionsordningen i denna delen av riket efter de regler som gäller där; eller

b) inbetald premie till pensionsordningen från en arbetsgivare var skattepliktig inkomst för mottagaren i denna delen av riket efter de regler som gäller där.

I dessa fall skall sådana pensioner och andra liknande ersättningar också vara helt eller delvis fritagna från avgift som den delen av riket där personen är bosatt, kräver vid utbetalning av pensioner och andra liknande ersättningar.

Ändring i pensionsskattelagen:

Från den 1 januari 2012 beskattas inbetalningar till pensionsordningar på Färöarna med 40 procent och utbetalningar från sådana pensionsordningar är skatte- och avgiftsfria. Beskattningen på 40 procent gäller även för inbetalningar till utländska pensionsordningar.

Fast egendom

Person som innehar fast egendom och som är obegränsat skattskyldig i Färöarna beskattas där för hyresinkomster. Det utgår ingen fastighetsskatt eller liknande i Färöarna. Även uthyrningsinkomster från fast egendom i utlandet beskattas i Färöarna.

Personer som är bosatta i ett annat nordiskt land och äger fast egendom i Färöarna kan beskattas i utlandet av uthyrningsinkomster.

Studerande

Studerande från ett annat nordiskt land som vistas i Färöarna för studier beskattas inte för ersättning som härrör från källa utanför Färöarna.

Mellan Danmark och Färöarna finns en specialbestämmelse som innebär att studerande från Danmark inte blir beskattade i Färöarna för tjänsteinkomster intjänade där eller i Danmark. Detta belopp är för 2019 och 2020 82.500 DKK för studerande, som har påbörjat studierna före den före den 1 januari 2011. För studerande, som har påbörjat studierna efter 31 december 2010, är beloppet 80 000 DDK.

Dubbelbeskattningsavtalet

Om en person som är obegränsat skattskyldig på Färöarna har inkomster i ett annat nordiskt land och är skattepliktig för dessa intäkter i båda länderna löses dubbelbeskattningen genom att Färöarna lindrar för den i utlandet betalda skatten.

Frågor om skatt

Har du frågor om skattereglerna på Färöarna är du välkommen att kontakta Skatteportalen eller:

TAKS

Postrúm 2151

100 Tórshavn

Telefon: +0298 352600

E-mail: taks@taks.fo

TAKS: taks.fo

Nyttiga länkar:

Løgmansskrivstovan (Prime Minister´s Office) lms.fo

Føroya løgting (Faroese parliament) logting.fo

Almannamálaráðið (Ministry of Social Affairs) amr.fo

Heilsumálaráðið (Ministry of Health) hmr.fo

Fíggjarmálaráðið (Ministry of Finance) fmr.fo

Umhvørvis- og vinnumálaráðið (Ministry of Environment, Industry and Trade) uvmr.fo

Fiskimálaráðið (Ministry of Fisheries) fisk.fo

Uttanríkis- og mentamálaráði (Ministry of Foreign Affairs and Culture) ummr.fo

Føroya Gjaldstova (Faroese Department of Accounting and Financial Administration) gjaldstovan.fo

Hagstova Føroya (Faroese Statistics) hagstova.foMeny